Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“.

31. aug 2017.

Návrh VZN: – vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 31.8.2017

– zverejnený na internetovej adrese mesta dňa : 31.8.2017

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane): 10.9.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“.

Mesto Šamorín podľa § 27 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

§ 1

Vyhlasuje sa záväzná časť „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č.3“. Priestorové vymedzenie mesta je znázornené vo výkrese č. 1.1: Komplexný urbanistický návrh M 1:10000 a výkrese č. 1.2: Komplexný urbanistický návrh M 1:7500.

Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia a vymedzenie verejnoprospešných stavieb sú záväznou časťou „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č.3“, a sú uvedené v textovej časti územného plánu ako kapitola
č. B: Záväzná textová časť a sú neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto VZN.

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity jeho využitia, plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené vo výkrese č. 1.1: Komplexný urbanistický návrh M 1:10000, č. 1.2: Komplexný urbanistický návrh M 1:7500, č. 2.1 Regulačný výkres M 1:10000 a č. 2.2 Regulačný výkres M 1:7500, „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č.3“, a sú neoddeliteľnou prílohou č.2,3,4,5 tohto VZN.

§ 2

Dokumentácia schváleného Návrhu Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č.3 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom obecnom úrade Šamorín a na Mestskom úrade v Šamoríne.

 

Letöltés (PDF, 11.43MB)