Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

06. dec 2019.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.

Program:
1) Otvorenie
2) Vyhodnotenie fotosúťaže „Najkrajší strom Šamorína“
3) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 8/2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Šamorín
5) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 9/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 11/2017
6) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 10/2019 o miestnych daniach
7) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín
8) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín
9) Návrh na
a) zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 10/2019/X. zo dňa 07.11.2019
b) schválenie uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského zariadenia – Cintorínska ul. v k. ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)
10) Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského zariadenia – ul. Márie v k. ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)
11) Návrh na schválenie uzatvorenia
a) Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
b) Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „DS Šamorín, Kasárenská, NNK“
12) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020
13) Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2020
14) Interpelácie poslancov
15) Podnety občanov
16) Rôzne

Csaba Orosz, primátor mesta
V Šamoríne, dňa 5.12.2019