Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – Lib Broker s.r.o.

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – Lib Broker s.r.o.

Informácia pre verejnosť – Zmena č. 4 – Rýchlostná cesta R7

Informácia pre verejnosť – Zmena č. 4 – Rýchlostná cesta R7 (vo formáte PDF)

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – Polyfunkčný objekt PARK

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – Polyfunkčný objekt PARK

Informácia pre verejnosť – územný plán – zmeny a doplnky č.3

Informácia pre verejnosť – územný plán – zmeny a doplnky č.3

Územné rozhodnutie – Slovak Telekom

Územné rozhodnutie – Slovak Telekom

Rozhodnutie – Creative production

Rozhodnutie – Creative production vo formáte PDF

Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa MPBH Šamorín s.r.o.

MESTO Šamorín v súlade s § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa /štatutárneho orgánu/ MPBH Šamorín s.r.o., Veterná ul. 23/D, 931 01 Šamorín Predpokladaný nástup do...
28. apr 2017.

Návrh riešenia „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3

Mesto Šamorín ako obstarávateľ „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“ podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebné...
24. apr 2017.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 4 ods. 6) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla...

Oznámenie o začatí územného konania – Creative production

Oznámenie o začatí územného konania  – Creative production

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS ruší opatrenia RVPS

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS ruší opatrenia RVPS

Prerušenie distribúcie elektriny na Gazdovskom rade

Oboznamujeme verejnosť o prerušení distribúcie elektriny v Šamoríne 4. mája 2017 na ulici Gazdovský rad podľa prílohy.
618 nájdených