Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
14. sep 2017.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra  2017 (štvrtok) o 15.30 hod. Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Program: 1) Otvorenie...

Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“.

Návrh VZN: – vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 31.8.2017 – zverejnený na internetovej adrese mesta dňa : 31.8.2017 Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane): 10.9.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná č...

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

V zmysle § 138 ods. (1) zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom...
18. aug 2017.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 4 ods. 6) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. augusta...
645 nájdených