Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
14. sep 2017.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra  2017 (štvrtok) o 15.30 hod. Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Program: 1) Otvorenie...

Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“.

Návrh VZN: – vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 31.8.2017 – zverejnený na internetovej adrese mesta dňa : 31.8.2017 Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane): 10.9.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná č...
686 nájdených