Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Blíži sa termín podania priznania k miestnym daniam

04. jan 2018.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba;  pes – pribúdanie resp. úhyn psa; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie). Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť na mestskom úrade, 2. poschodie č. dv. 4 alebo kliknutím sem.

Daňové priznanie na rok 2018 sa podáva do 31. januára 2018.