Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zmena cestovných poriadkov 2012/2013

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2012/2013, ktoré budú k 9. 12. 2012, vyzývame všetkých občanov mesta Šamorín, ktorí denne využívaj...

Zámer priameho predaja a prenájmu majetku mesta Šamorín

Mesto Šamorín v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín č. 13/2012/ XI. zo dňa 26. 04. 2012 vyhlasuje ponukové konanie na priamy predaj a...
- Aktuality • Oznámenie •
2012. jún. 29

Reorganizácia dopravy

Mesto Šamorín informuje svojich Vážených občanov, že kvôli výstavbe okružnej križovatky Cintorínska - Veterná, ktorá sa začína 9. júla, sa uskutoční reorganizácia dopravy v danej lokalite.
- Aktuality • Mestský úrad •
2012. jún. 28

Stravovanie dôchodcov počas letných prázdnin

Stravovanie dôchodcov počas letných prázdnin v roku 2012 bude v školskej jedálni pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a v samoobslužnej jedálni nasledovne:
- Aktuality • Mestský úrad •
2012. jún. 28

Letná prevádzka materských škôl

Letná prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2012 bude nasledovná:

Karanténny škodca na jedlých gaštanoch

Dňa 24.5.2012 bol v Slovenskej republike prvýkrát identifikovaný nebezpečný karanténny škodlivý organizmus - hrčiarka gaštanová (Dryocosmus kuriphilus). Škodca napáda a v krátkom čase likviduje všetky stromy jedlých gaštanov, ktorých máme v Slovenskej republike vysadených celkove...
- Aktuality •
2012. jún. 15

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2012 o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.
- Aktuality •
2012. jún. 14

Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici v šamoríne

22. 06. 2012 (piatok), 8.00 - 18.00 Návštevníci dňa otvorených dverí od 800 do 1800 si môžu pozrieť novozrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu. V predpoludňajších hodinách budú na dvore zbrojnice predvádzať rôzne ukážky dobrovoľní členovia červeného kríža a hasičského zboru ...
- Aktuality • Kultúra •
2012. jún. 12

Výstava

Jazyk je srdcom národa - výstava. Používanie jazyka národnostných menšín na južnom Slovensku na príklade verejných nápisov 1918-2011. 15. júna 2012 v MsKS, Výstavný sieň Istvána Tallósa Prohászku
- Aktuality • Šport •
2012. máj. 30

Deň deti na štadióne

FC ŠTK 1914 Šamorín srdečne pozýva deti s rodičmi na Deň deti dňa 2. júna (sobota) od 10.00 hod do 16.00 hod do Pomlé na futbalový štadión.
- Aktuality •
2012. máj. 24

Deň deti KK PO&VA

Kynologický klub PO&VA Vás pozýva na Deň deti v areáli KK PO&VA, dňa 26. mája 2012 od 10.00 hod.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

MESTO Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37,931 01 Šamorín vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka č.513/1991 , zákona č.138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č.2/2011 o hospodárení a nakladaní s...
3068 nájdených