Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Dnes sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva

08. feb 2018.

V zasadačke Dobrovoľného hasičského zboru v Šamoríne sa dnes konalo prvé riadne tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Zasadnutie otvoril o 15:30 hod. Gabriel Bárdos, primátor Šamorína. Poslanci prerokovali a zaujali stanovisko v nasledovných témach (uvádzame aj výsledky hlasovania):

 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2018, 2019, 2020 – návrh bol prijatý.
 • Návrh na schválenie viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2018 – 2020 – návrh bol prijatý.
 • Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 – návrh bol prijatý.
 • Návrh VZN č. 1/2018 o podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín – návrh bol prijatý.
 • Návrh na úpravu iných poplatkov za zvýšené náklady mesta, súvisiace so sobášnym obradom – návrh bol prijatý.
 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (Doc. Ing. L. Hulényi a manželka) – návrh bol prijatý.
 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku – záhrady na Pomlejskej ulici v k. ú. Šamorín (J. Habina – L. Szabó) – návrh bol prijatý.
 • Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k. ú. Šamorín (P. Herczeg) – návrh bol prijatý.
 • Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (FC ŠTK 1914 Šamorín a. s.) – návrh bol prijatý.
 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (I. Horváth) – návrh bol prijatý.
 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Mestského športového centra SAMARIA,  v k. ú. Šamorín (Mesto Šamorín – MPBH Šamorín s.r.o.) – návrh bol prijatý.
 • Interpelácie poslancov, podnety občanov a rôzne – bez interpelácií a podnetov.

Prerokované materiály nájdete tu.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne bude najbližšie zasadať 11. apríla 2018.