Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

21. aug 2017.

V zmysle § 138 ods. (1) zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. V zmysle ods. (3) citovaného paragrafu oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka je potrebné doručiť na adresu:

Mestský úrad
Hlavná 37
931 01 Šamorín

alebo na e-mailovú adresu:

annamaria.lakatos@samorin.sk