Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Hasiči upozorňujú na možnosti vzniku jarných požiarov

10. mar 2017.

Príchodom jari a veterného počasia Hasičský a záchranársky zbor opäť upozorňuje fyzické a právnické osoby na typické príčiny vzniku tzv. jarných požiarov.

Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, počas ktorého sa občanom zakazuje fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom, než spaľovaním, miesto spaľovania treba zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru a okolie ohniska treba zbaviť horľavých  materiálov. Drevený odpad je možné spaľovať len za bezveterného počasia a po menších množstvách, miesta spaľovania treba kontrolovať v priebehu spaľovania i po jeho skončení a treba mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby  sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.