Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

INFORMÁCIA K VOĽBÁM DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23. dec 2019.

Mesto Šamorín v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 46 odseku 4 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje voličom, že elektronickou adresou na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je

evidencia@samorin.sk

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi:

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
  3. štátnu príslušnosť,
  4. názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu,
  5. korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú adresu, najneskôr tri dni od doručenia žiadosti.

Ak volič vo svojej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

Csaba Orosz, primátor mesta