Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

2019. jún. 10

Navrhovateľ: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR), so sídlom Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava a koncesionárom spoločnosťou Zero Bypass Limited, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, majúca slovenskú organizačnú zložku Zero Bypass Limited, so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou D4R7 Construction, s. r. o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava a ďalším zastúpením spoločnosťou Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 3, podala listom č. 9691/2018-2910/7777-00 zo dňa 03. 01. 2019 na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve zo dňa 02. 09. 2013, opraveného listom č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve zo dňa 04. 11. 2013 ktorým bola umiestnená stavba: „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“, (hlavné objekty), v kat. ú. Jánošíková, Šamorín, Kvetoslavov, Bučuháza, Čukárska Paka, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Čéfa, Kostolná Gala, Potheó Osada, spočívajúcu v zmene riešenia stavby: Križovatka Holice a to objekty č. 103, 104, 104-1, 127, 127-1, 137, 138 a 213 a v zrušení objektu č. 450 Stredisko správy a údržby, katastrálne územie Kostolná Gala.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej iba OU Trnava – OVBP), ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 117b zákona č. 540/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v prípade niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, posúdil návrh podľa ust. § 35 a § 37 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) a ust. § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, posúdil vyjadrenia účastníkov konania a podľa ust. § 41 ods. 1 stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona mení

rozhodnutie o umiestnení stavby č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve zo dňa 02. 09. 2013, opravené listom č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve zo dňa 04. 11. 2013 takto:

  „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“, v kat. ú. Jánošíková, Šamorín, Kvetoslavov, Bučuháza, Čukárska Paka, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Čéfa, Kostolná Gala, Potheó osada, sa mení v rozsahu: Križovatka Holice (objekty č. 103, 104, 104-1, 127, 127-1, 137, 138 a 213) a ruší sa objekt č. 450 Stredisko správy a údržby v kat. ú. Kostolná Gala.

Do už uvedeného rozhodnutia je možné nahliadnuť v úradných hodinách na Mestskom úrade, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, v kancelárii na 2. poschodí, č. dverí 6.

Ing. Mária Valacsayová
odbor výstavby

 

Toto rozhodnutie má v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Download (PDF, 808KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvesené dňa :05.06.2019                                                       zvesené dňa: 21.06.2019