Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 8. februára 2017

 • Pozvánka

 • Stanovisko hlavného kontrolóra

 • Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2018 – 2020

 • Návrh
  na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 /2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2018

 • Návrh na úpravu iných poplatkov za zvýšené náklady mesta, súvisiace
  so sobášnym obradom

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bučuháza – Doc.Ing. Ladislav Hulényi a manželka

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku – záhrady na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín – Ján Habina – Lénárt Szabó

 • Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k.ú. Šamorín – Peter Herczeg

 • Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Imrich Horváth

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Mestského športového centra SAMARIA, v k. ú. Šamorín