Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 27. júna 2019

 • Pozvánka

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2019

 • Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku mesta Šamorín za rok 2018

 • Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019

 • Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 3/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu
  nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Šamorín
  č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na územní Mesta Šamorín v znení
  VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016

 • Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 5/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
  núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  v k. ú. Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k. ú.
  Šamorín – Mária Gálová, Eva Szabó

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Mliečno – BD Services, s . r. o.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Anna Szíjjártóová

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Šamorín – Michal Čepec, Ing. Mónika Pálinkásová

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Ladislav Pálinkás

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Šamorín – Jozef Mészáros

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Šamorín – spoluvlastníckeho
  podielu pod bytovým domom – Pavol Páleník a manželka Dagmar

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa v k. ú. Kraľovianky – Ladislav a Renáta Mezey

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza – Dávid Barczi

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta (záhradky na Pomlejskej
  ulici) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín – Helena Mezeiová

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín za účelom umiestnenia súboru pamätných prvkov

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti so stavbou
  „Novostavba rodinných bytov“ v k. ú. Kraľovianky – rozvody VN, NN a elektroinštalácia

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú.
  Šamorín – TRANSBETON Šamorín, spol. s r. o.

 

 

Mimoriadné zasadnutie mestského zastupiteľstva 23. mája 2019

 • Pozvánka-program

 • Návrh na schválenie nakladania s nehnuteľnosťou – dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku mesta za účelom zriadenia komunitného centra – priestorov budovy Koruna

 • Návrhna schválenie obstarávania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie

 • Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zmene v sieti – zaraďovaniu súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení na území mesta

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 11. apríla 2019

 • Pozvánka

 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií
  za rok 2018

 • Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2018

 • Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2019

 • Návrh na udelenie ceny PRO URBE

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne“ v k.ú. Šamorín

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „DS Šamorín Hlavná, Gazdovský rad NNK“ – Elektrická NN prípojka a rozvody v k.ú. Šamorín

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
  MsKS Šamorín

 • Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
  MPBH Šamorín s.r.o.

 • Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
  Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. februára 2019

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 18. októbra 2018

 • Pozvánka

 • Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2017

 • Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2017

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2018

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2018

 • Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018

 • Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 30/2018/IV zo dňa 08.02.2018, č. 31/2018/VI a č. 31/2018/VII zo dňa 11.04.2018

 • Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva mesta Šamorín z listu vlastníctva č. 2292 – Kiss Csaba a man. Suzanne

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Jozef Ficek a manž.

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 a parc.č. 2392/14 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Janka Biskupičová

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Novostavba rodinných domov – Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v katastrálnom území Kráľovianky

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ trasy vodovodu a kanalizácie v súvislosti so stavbou OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby Obytný súbor 12 R.D. Šamorín – Kráľovianky, Vodovod a kanalizácia

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Obytný súbor 12 R.D. Šamorín – Kráľovianky, Elektrická prípojka

 • Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 27/2017/XI. zo dňa 21.09.2017 v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný dom na Gazdovskom rade“ v katastrálnom území Šamorín

 • Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore zo dňa 11.02.2015

Mimoriadné zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. augusta 2018

 • Pozvánka

 • Návrh na určenie viacmandátových volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do orgánov
  samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 28. júna 2018

 • Pozvanka-program

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2018

 • Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku
  Mesta Šamorín za rok 2017

 • Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2018 o poskytovaní prepranej služby

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 4/2018
  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 5/2018
  o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Mgr. Zoltán Hegyi

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Arpád Figura

 • Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Jozef Ficek a manž.

 • Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 a parc.č. 2392/14 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Janka Biskupičová

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v katastrálnom území Šamorín – CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Dr.hc.Prof.PhDr. Jaroslav Straka, Dr.Sc.

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Ernest Fiedler

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 19/2016/XIV. zo dňa 15.12.2016 – Tenisový klub ŠTK Šamorín

 • Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín – novostavby domova dôchodcov do správy rozpočtovej organizácie mesta Šamorín – Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín

 • Návrh na investičné akcie mesta hradené z úveru schváleného v rámci rozpočtu Mesta Šamorín za rok 2018 s uznesením MZ č. 30/2018/IV

 • Návrh na určenie platu a rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Šamorín
  na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 11. apríla 2018

 • Pozvánka na zasadnutie

 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta

 • Účtovná závierka

 • Návrh na schválenie VZN č.2/2018

 • Návrh na prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2018

 • Návrh na udelenie cien mesta Šamorin

 • Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín – Lénárt Szabó

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa – FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Imrich Horváth

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Mgr. Zoltán Hegyi

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Arpád Figura PhD.

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti so stavbou „OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Mliečno – Ing. Oľga Hargašová

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Ing. Csaba Baráth a manž.

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 v Šamoríne, časť Mliečno“ vrátane jeho spolufinancovania

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so zbrojnicou v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania

 • Správa z kontroly č. 1/4/2018 hlavného kontrolóra mesta Šamorín

 •  

   

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 8. februára 2018

 • Pozvánka

 • Stanovisko hlavného kontrolóra

 • Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2018 – 2020

 • Návrh
  na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 /2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2018

 • Návrh na úpravu iných poplatkov za zvýšené náklady mesta, súvisiace
  so sobášnym obradom

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bučuháza – Doc.Ing. Ladislav Hulényi a manželka

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku – záhrady na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín – Ján Habina – Lénárt Szabó

 • Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k.ú. Šamorín – Peter Herczeg

 • Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Imrich Horváth

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Mestského športového centra SAMARIA, v k. ú. Šamorín