Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 16. septembra 2021

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 24. júna 2021

 • Pozvánka

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2021

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta (ďalej len “VZN“)

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 5/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
  na území mesta Šamorín

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 6/2021 o chove, vodení a držaní psov na území mesta

 • Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šamorín na roky 2021-2025

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 7/2021 ( ďalej len „VZN“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 2/2016, VZN č. 4/2019 a VZN č. 3/2020

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín pod stavbami garáží v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Západoslovenská distribučná a.s.

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – BV BAU s.r.o.

 • Návrh na schválenie odkúpenia stavby „Prístupová komunikácia“ v k.ú. Šamorín – Bala park spol. s r.o.

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k.ú. Šamorín – SSC

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva – záhrada na Pomlejskej ul. v k.ú. Šamorín – Ing. Peter Macuška

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta – pozemku pod garážou v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – Alžbeta Moroviková v k. ú. Šamorín

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta, pozemku pod trafostanicou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – JUDr. PhDr. Rudolf Durdík

 • Návrh na schválenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v k.ú. Šamorín – JUDr. PhDr.Rudolf Durdík

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Mliečno – István Mezei

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Alexander Kocsis

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. Mliečno – Marian Bölcs

 • Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 22. apríla 2021

 • Oznámenie

 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
  k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2020

 • Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020

 • Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 – ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 4 k územnému plánu mesta Šamorín

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (ďalej len “VZN“)

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – BALA park spol. s r.o.

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – BALA park spol. s r.o.

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín a.s.

 • Návrh na schválenie
  a/ Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  b/ Kúpnej zmluvy
  c/ Zámeru na prenájom nehnuteľnosti
  k zabezpečeniu výstavby parkovacích státí v súvislosti s realizáciou plánovanej stavby „Polyfunkčná budova Kláštorná ul. v k.ú. Šamorín – BV BAU s.r.o

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Západoslovenská distribučná, a.s.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta – pozemkov pod garážami v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Šamorín

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k.ú. Šamorín – Enaco, s.r.o.

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. Šamorín – JUDr.PhDr. Rudolf Durdík

 • Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 25. februára 2021

 • Pozvánka

 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2021, 2022, 2023

 • Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2021 – 2023

 • Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2021

 • Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností v k.ú. Šamorín – Mgr. Dávid Vincze – Mesto Šamorín

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Róbert Lelkes a manž. Júlia

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – BALA park, s.r.o.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – BALA park, s.r.o.

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín a.s.

 • Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín – „Dom opatrovateľskej služby“ do správy rozpočtovej organizácie mesta Šamorín – „Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona“, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín

 • Informácia – Príkaz primátora č.8/2020 na vykonanie IV. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. decembra 2020

 • Pozvánka

 • Kontrola plnenia uznesení

 • Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 13/2020/V zo dňa 06.02.2020

 • Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľností v k.ú. Šamorín – Mgr. Dávid Vincze – Mesto Šamorín

 • Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ – Ing. Ján Starý a manž. Adriana, Ing. Radoslav Nôška a manž. Slavomíra

 • Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ – Gabriela Krajcsovicsová

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. Šamorín – CONCRETE SK, s.r.o.

 • Návrh na schválenie finančného vyrovnania kúpnej ceny pozemku v k.ú. Šamorín– Ladislav Sándor a manž. Alžbeta

 • Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021

 • Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 26. novembra 2020

 • Pozvánka

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2020

 • Informácia – Príkaz primátora č.7/2020 na vykonanie III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

 • Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín za rok 2019

 • Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2019

 • Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín
  za rok 2019

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Michal Seník

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Gejza Vass

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Róbert Lelkes a manž. Júlia

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k.ú. Šamorín – Mestský strelecký klub

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k.ú. Šamorín – Mestský strelecký klub

 • Návrh na schválenie vstupu Mesta Šamorín do občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“

 • Návrh na delegovanie nových zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 17. septembra 2020

 • Pozvánka

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2020

 • Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

 • Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Štefan Pongrácz

 • Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín- IMPA Šamorín s.r.o.

 • Návrh na schválenie výmazu predkupného práva z listu vlastníctva č. 1122 – Helena Mezzeiová

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Ing. Michal Seník

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Gejza Vass

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. Šamorín – Slovenská energetika, a.s.

 • Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú. Šamorín pre účely vybudovania chodníka – SSC

 • Voľba hlavného kontrolóra mesta Šamorín

 • Návrh na vymenovanie nového člena výboru mestskej časti Mliečno

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 25. júna 2020

 • Pozvánka

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2020

 • Návrh na prijatie preklenovacieho úveru schváleného v rámci I. zmeny rozpočtu za rok 2020 s uznesením MZ č. 14/2020/VI

 • Návrh VZN č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

 • Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva z listu vlastníctva č. 584 – Világi Štefan a manž.

 • Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Šamorín – Štefan Pongrácz

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Ing. Michal Seník

 • Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – IMPA Šamorín s.r.o.

 • Návrh na schválenie

 • Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k.ú. Šamorín – Oľga Bartalošová

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby – Obytný park „BALA“ SO 301 – Prístupová komunikácia

 • Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení na území mesta

 • Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín, spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín a náležitosti prihlášky

 • Návrh na schválenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi mestom Šamorín SR a mestom Uherský Brod ČR

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 5. mája 2020

 • Pozvánka

 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2019

 • Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2019

 • Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

 • Návrh VZN č. 3/2020 ( ďalej len „VZN“) ,
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín
  v znení VZN č. 3/2014 VZN č. 2/2016 a VZN č. 4/2019

 • Návrh VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 1/2020 o podrobnostiach financovania základnej, umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín (ďalej len „VZN“)
  v roku 2020

 • Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2020

 • Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019

 • Návrh Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 6. februára 2020

 • Pozvánka

 • Kontrola plnenia uznesení

 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2020, 2021, 2022

 • Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2020 – 2022

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2020

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 2/2020 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

 • Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnosti na Kláštornej ulici – Marta Sillová

 • Návrh na vymenovanie nového člena komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu

 • Návrh na schválenie vymenovania konateľa spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s. r. o., so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 12. decembra 2019

 • Pozvánka

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 8/2019
  o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Šamorín

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 9/2019
  ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín, v znení VZN č. 11/2017

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 10/2019 o miestnych daniach

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 12/2019, ktorým sa určujú príspevky
  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie:
  A/ zrušenia uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 10/2019/X. zo dňa 07.11.2019
  B/ uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského zariadenia – Cintorínska ul. k.ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)

 • Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského zriadenia – ul. Márie k.ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)

 • Návrh na schválenie uzatvorenia
  a) Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
  b) Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „DS Šamorín, Kasárenská NNK“

 • Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020

 • Návrh na schválenie harmonogramu termínov
  riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2020

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 7. novembra 2019

 • Pozvánka

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2019

 • Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019

 • Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 2/2019/V zo dňa 14.02.2019, č. 4/2019/V a č. 4/2019/VI zo dňa 11.04.2019

 • Návrh na investičné akcie mesta hradené z úveru schváleného v rámci rozpočtu Mesta Šamorín za rok 2019 s uznesením MZ č. 2/2019/V

 • Návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 5/2017, ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

 • Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu Cirkevnej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda do siete škôl a školských zariadení na území mesta

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Mliečno – Alois Novotný

 • Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského zariadenia – JUDr. R. Durdík

 • Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018
  Predkladá:
  Csaba

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 19. septembra 2019

 • Pozvánka

 • Kontrola plnenia uznesení

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2019

 • Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2018

 • Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2018

 • Návrh VZN č. 4 /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Mliečno – BD Services, s.r.o.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Anna Szíjjártóová

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Michal Čepec, Ing. Monika Pálinkásová

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Ing. Ladislav Pálinkás

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Jozef Mészáros

 • Návrh na schválenie prevodu v k.ú. Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom v súlade s §9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Pavol Páleník a manž. Dagmar

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Kraľovianky – Ladislav a Renáta Mezey

 • Návrh na schválenie prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bučuháza – Dávid Barczi

 • Návrh na schválenia prenájmu záhrady na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Helena Mezzeiová

 • Návrh
  na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len“zákon“) medzi Mestom Šamorín a Vest-MUSIC&CULTURE, o.z.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Mliečno – Alois Novotný

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. Šamorín – František Lengyel a Judita Fitosová

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 27. júna 2019

 • Pozvánka

  GDE Error: Requested URL is invalid
 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2019

 • Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku mesta Šamorín za rok 2018

 • Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019

 • Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 3/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu
  nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Šamorín
  č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na územní Mesta Šamorín v znení
  VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016

 • Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 5/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
  núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  v k. ú. Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k. ú.
  Šamorín – Mária Gálová, Eva Szabó

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Mliečno – BD Services, s . r. o.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Anna Szíjjártóová

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Šamorín – Michal Čepec, Ing. Mónika Pálinkásová

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Ladislav Pálinkás

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa v k. ú. Šamorín – Jozef Mészáros

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Šamorín – spoluvlastníckeho
  podielu pod bytovým domom – Pavol Páleník a manželka Dagmar

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa v k. ú. Kraľovianky – Ladislav a Renáta Mezey

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza – Dávid Barczi

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta (záhradky na Pomlejskej
  ulici) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín – Helena Mezeiová

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín za účelom umiestnenia súboru pamätných prvkov

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti so stavbou
  „Novostavba rodinných bytov“ v k. ú. Kraľovianky – rozvody VN, NN a elektroinštalácia

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú.
  Šamorín – TRANSBETON Šamorín, spol. s r. o.

 

 

Mimoriadné zasadnutie mestského zastupiteľstva 23. mája 2019

 • Pozvánka-program

 • Návrh na schválenie nakladania s nehnuteľnosťou – dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku mesta za účelom zriadenia komunitného centra – priestorov budovy Koruna

 • Návrhna schválenie obstarávania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie

 • Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zmene v sieti – zaraďovaniu súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení na území mesta

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 11. apríla 2019

 • Pozvánka

 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií
  za rok 2018

 • Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2018

 • Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2019

 • Návrh na udelenie ceny PRO URBE

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne“ v k.ú. Šamorín

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „DS Šamorín Hlavná, Gazdovský rad NNK“ – Elektrická NN prípojka a rozvody v k.ú. Šamorín

 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
  MsKS Šamorín

 • Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
  MPBH Šamorín s.r.o.

 • Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
  Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. februára 2019

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 18. októbra 2018

 • Pozvánka

 • Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2017

 • Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2017

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2018

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2018

 • Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018

 • Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 30/2018/IV zo dňa 08.02.2018, č. 31/2018/VI a č. 31/2018/VII zo dňa 11.04.2018

 • Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva mesta Šamorín z listu vlastníctva č. 2292 – Kiss Csaba a man. Suzanne

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Jozef Ficek a manž.

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 a parc.č. 2392/14 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Janka Biskupičová

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Novostavba rodinných domov – Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v katastrálnom území Kráľovianky

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ trasy vodovodu a kanalizácie v súvislosti so stavbou OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby Obytný súbor 12 R.D. Šamorín – Kráľovianky, Vodovod a kanalizácia

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Obytný súbor 12 R.D. Šamorín – Kráľovianky, Elektrická prípojka

 • Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 27/2017/XI. zo dňa 21.09.2017 v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný dom na Gazdovskom rade“ v katastrálnom území Šamorín

 • Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore zo dňa 11.02.2015

Mimoriadné zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. augusta 2018

 • Pozvánka

 • Návrh na určenie viacmandátových volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do orgánov
  samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 28. júna 2018

 • Pozvanka-program

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2018

 • Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku
  Mesta Šamorín za rok 2017

 • Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2018 o poskytovaní prepranej služby

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 4/2018
  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 5/2018
  o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Mgr. Zoltán Hegyi

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Arpád Figura

 • Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Jozef Ficek a manž.

 • Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 a parc.č. 2392/14 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Janka Biskupičová

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v katastrálnom území Šamorín – CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Dr.hc.Prof.PhDr. Jaroslav Straka, Dr.Sc.

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Ernest Fiedler

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 19/2016/XIV. zo dňa 15.12.2016 – Tenisový klub ŠTK Šamorín

 • Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín – novostavby domova dôchodcov do správy rozpočtovej organizácie mesta Šamorín – Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín

 • Návrh na investičné akcie mesta hradené z úveru schváleného v rámci rozpočtu Mesta Šamorín za rok 2018 s uznesením MZ č. 30/2018/IV

 • Návrh na určenie platu a rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Šamorín
  na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 11. apríla 2018

 • Pozvánka na zasadnutie

 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta

 • Účtovná závierka

 • Návrh na schválenie VZN č.2/2018

 • Návrh na prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2018

 • Návrh na udelenie cien mesta Šamorin

 • Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín – Lénárt Szabó

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa – FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Imrich Horváth

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Mgr. Zoltán Hegyi

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Arpád Figura PhD.

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti so stavbou „OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Mliečno – Ing. Oľga Hargašová

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Ing. Csaba Baráth a manž.

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 v Šamoríne, časť Mliečno“ vrátane jeho spolufinancovania

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so zbrojnicou v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania

 • Správa z kontroly č. 1/4/2018 hlavného kontrolóra mesta Šamorín

 •  

   

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 8. februára 2018

 • Pozvánka

 • Stanovisko hlavného kontrolóra

 • Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2018 – 2020

 • Návrh
  na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 /2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2018

 • Návrh na úpravu iných poplatkov za zvýšené náklady mesta, súvisiace
  so sobášnym obradom

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bučuháza – Doc.Ing. Ladislav Hulényi a manželka

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku – záhrady na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín – Ján Habina – Lénárt Szabó

 • Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k.ú. Šamorín – Peter Herczeg

 • Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Imrich Horváth

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Mestského športového centra SAMARIA, v k. ú. Šamorín

 

 

 

 • []
 • []