Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa MPBH Šamorín s.r.o.

28. apr 2017.

MESTO Šamorín
v súlade s § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa /štatutárneho orgánu/ MPBH Šamorín s.r.o., Veterná ul. 23/D, 931 01 Šamorín

Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. júla 2017

Podmienky účasti na výberovom konaní:
– splnenie predpokladov pre výkon funkcie vo verejnom záujme podľa § 3 zákona 552/2003
– min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
– prax v riadiacej funkcii,
– znalosť legislatívy v príslušnej oblasti,
– skúsenosti z oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných z rôznych fondov a dotačných schém sú výhodou,
– ovládanie maďarského a ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,
– organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti.

Prihlášku obsahujúcu písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/ je potrebné doručiť do 31. mája 2017 do 14,00 hod. na adresu: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Obálku označte nápisom „ Výberové konanie – MPBH “.

Gabriel Bárdos
primátor mesta