Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín

14. mar 2017.

Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „VZN“) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme alebo elektronicky na adresu info@samorin.sk , alebo ústne do zápisnice na MsÚ.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.

N á v r h

Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Šamorín č. 2/2017 ,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín

Návrh VZN:     –   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa : 14. 03. 2017  

                          –  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :  14. 03. 2017

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do (včítane): 24. 03. 2017

Mestské zastupiteľstvo mesta  Šamorín podľa § 6 ods. 2 a  § 11 ods. 4 písm. g) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s ustanovením § 2 zákona NR SR č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím § 14 ods. 1 zákona NR SR 375/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa takto:

 1. Doterajší text Článku II s nadpisom „Predmet poplatku za rozvoj “ sa nahrádza novým textom  v znení:
 1. Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na celom území mesta Šamorín, vrátane mestských častí, a to Mliečno, Kraľovianky,  Bučuháza  a Čilistov,
 2. na ktorú je vydané právoplatné  stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),
 3. ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
 4. na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo
 5. ktorá je dodatočne povolená.
 1. Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
 1. Predmetom poplatku za rozvoj nie je
 2. údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 3. údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,
 4. drobná stavba, nadstavba, prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2,
 5. stavba alebo časť stavby
  1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby,
  3. zdravotníckeho zariadenia,
  4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
  5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
  6. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločnosti registrovaných štátom,
  7. slúžiacim na obranu štátu,
  8. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska.
  9. slúžiaca na športové účely,
  10. významnej investície podľa osobitného predpisu (zák. č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 6. stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2,
 7. stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1000 m2, ak je skleník vykurovaný geometrálnou energiou,
 8. stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1500
 1. Odsek 3 písm. e) až g) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.
 1. V článku III s nadpisom – „Vznik a zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť„ doterajší text odseku 1 a odseku 3 sa nahrádza novým textom v znení:
 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právo-platnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.
 1. Ak má stavba slúžiť na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť mestu najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy.
 1. 3. V článku IV s nadpisom „Poplatník“ doterajší text odseku 1, 2 a 3 sa nahrádza novým textom v znení:
 1. Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.
 1. Poplatníkom nie je obec, alebo samosprávny kraj alebo štát, ktorá ako stavebník usku-točňuje stavbu na svojom území.
 1. Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v  stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, že poplatníkov zastupuje jeden z nich (ďalej len „zástupca“)  a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi mestu najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.
 1. Doterajší text Článku V  s nadpisom „Základ poplatku za rozvoj“ sa nahrádza novým textom v znení:

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa článku 2 tohto VZN, pričom za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby sa považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

5. V článku VII s nadpisom „Výpočet poplatku“ doterajší text tohto článku sa nahrádza novým textom v znení:

 1. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa čl. V. tohto VZN znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa čl. III ods. 1 tohto VZN.
 1. Ak sa stavba realizuje na viaceré účely základ poplatku za rozvoj podľa článku V. tohto VZN sa zníži o 60 m2 z výmery podlahovej plochy s najväčším podielom na celkovej ploche stavby. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčet pomerných častí poplatku za rozvoj, pričom pomerná časť poplatku za rozvoj sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za rozvoj podľa článku VI. tohto VZN a podlahovej plochy na príslušný účel využitia stavby.
 1. Ak je v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu uvedených viacero stavebných objektov, ktoré sú predmetom poplatku za rozvoj, na účely výpočtu poplatku za rozvoj sa považujú za jednu stavbu.
 1. V prípade, ak vznikne stavebníkovi poplatková povinnosť podľa tohto VZN v súvislosti s vydaným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ktorým sa rozširuje rozsah stavebného povolenia, ktoré nepodliehalo poplatkovej povinnosti podľa tohto VZN, základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby m2 vyplývajúci z vydaného rozhodnutia o povolení stavby pred jej dokončením a stavebného povolenia.
 1. Vypočítaný poplatok z rozvoj sa zaokrúhli na eurocenty nadol.
 1. V článku VIII. s nadpisom „Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku za rozvoj” doterajší text tohto článku sa nahrádza novým textom v znení:

 

 1. Poplatok za rozvoj vyrubí mesto rozhodnutím.

 

 1. Ak bolo po vyrubení poplatku za rozvoj poplatníkovi vydané rozhodnutie o povolení stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, mesto vyrubí poplatok za rozvoj novým rozhodnutím. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie ruší, pričom už zaplatený poplatok za rozvoj vyrubený pôvodným rozhodnutím sa započítava na úhradu poplatku za rozvoj vyrubeného novým rozhodnutím.
 1. Ak zastupuje poplatníka zástupca určený podľa čl. IV ods. 3 tohto VZN, mesto vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. Ak sú poplatníkmi manželia podľa čl. IV ods. 4, mesto vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume jednému z manželov.
 1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok určený a vyrubený.
 1. Mesto môže určiť poplatok na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
 1. Článok IX s nadpisom „Vrátenie poplatku za rozvoj“ sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
 1. 3. Ak došlo novým rozhodnutím podľa čl. 8 ods. 2 tohto VZN k zníženiu vyrubeného poplatku z rozvoj, mesto do 60 dní odo dňa právoplatnosti nového rozhodnutia podľa čl. 8 ods. 2 vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom za rozvoj a novo vyrubeným poplatkom za rozvoj.
 1. V článku X s nadpisom „Použitie výnosu“ text odseku 1 sa nahrádza novým textom v znení:
 1. Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu mesta.
 1. V článku X ods. 2 sa slová „je možné použiť“ nahrádzajú slovami „sa použije
 1. V článku X ods. 2 písm. g) sa za slovo „plôch“ vkladá čiarka a slová „verejného osvetlenia“
 1. V článku X ods. 3 znie: Výnos z poplatku za rozvoj použije mesto podľa potreby v katastrálnych územiach mesta .

Čl. II

Záverečné ustanovenie

 

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne dňa…….pod č………
 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tým dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli, dňa

 Gabriel Bárdos

primátor mesta