Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Návrh VZN č. 3/2017 č. 3/2017 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

20. mar 2017.

N á v r h

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č.3/2017 (ďalej len „VZN“) , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN:   –   vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 20. 03. 2017

                         – zverejnený na internetovej adrese mesta dňa : 20. 03. 2017                        

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane): 30. 03. 2017

Mesto Šamorín na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a § 83 zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 (ďalej len „VZN“) , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok I.

VZN č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 6 ods. 5 písm. d) znie:
  2. d) poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín poplatník uhrádza

       v hotovosti do pokladne mesta.

Článok II.

  • Na tomto VZN č. /2017 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne dňa…., pod č…..
  • Toto VZN nadobúda účinnosť dňa…..

Gabriel Bárdos, primátor mesta