Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Návrhy na Ceny mesta Šamorín

12. feb 2018.

V zmysle Štatútu mesta Šamorín schváleného dňa 15. decembra 2015 mestské zastupiteľstvo vyzýva občanov, obyvateľov mesta, občianske združenia a inštitúcie na území mesta, aby do 12. marca 2018 predložili svoje návrhy na Ceny mesta Šamorín, a to:

Cena PRO URBE, ktorá sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ďalej osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako aj za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Cena PRO CULTURA sa udeľuje za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti kultúry.

Cena PRO HUMANA sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.

Cena PRO CIVIS sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta.

Cena PRO HONORIS sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.

Cena PRO FUTURA sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej generácie.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené, opatrené menom, adresou a uvedením telefónneho čísla navrhovateľa i navrhovaného. V prípade návrhu ceny posthumus je potrebné uviesť meno a adresu osoby, ktorá by cenu prebrala. Anonymné návrhy mestské zastupiteľstvo nebude brať do úvahy.
Návrhy je potrebné zaslať v písomnej podobe na adresu: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (na obálku prosíme napísať: „Návrh na ocenenie“), alebo elektronicky na adresu: prednosta@samorin.sk.

Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Deň mesta Šamorín, ktoré sa uskutoční 14. apríla 2018 o 18.00 hod. v estrádnej sále mestského kultúrneho strediska.