Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Oznámenie zámeru zrušenia chráneného stromu topoľ čierny v Šamoríne

02. jan 2020.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie zámeru zrušenia chráneného stromu topoľ čierny v Šamoríne

     Mesto Šamorín ako dotknutá obec podľa § 50 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti, že Štátna ochrana prírody SR – Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, dňa 30.10.2019, predložil Okresnému úradu Dunajská Streda odbor starostlivosti o životné prostredie, list v ktorom je uvedené, že Ministerstvo životného prostredia SR požiadalo Štátnu ochranu prírody SR o kompletné revidovanie chránených stromov a následnú aktualizáciu stavu chránených stromov.

     Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 50 ods. 2 zákona, oznamuje zámer zrušiť ochranu chráneného stromu topoľ čierny v Šamoríne rastúci na parcele č, 1486/2 v k.ú. Šamorín. Všetky náležitosti, požadované v zmysle § 50 ods. 3 zákona sú uvedené v projekte návrhu zrušenia ochrany chráneného stromu, ktorý je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Dunajskej Strede, Korzo B. Bartóka 789/3, na tretom poschodí, č. dverí 94.

     Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 50 ods. 5 zákona predkladať na adresu Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda.

  Ing. Arnold Kocsis, referát ochrany žp

vyvesené dňa: 23.12.2019 zvesené dňa: 07.01.2020