Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Podpora kultúrnych spolkov, združení a cirkví v roku 2018

12. feb 2018.

Výzva Mesta Šamorín na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu „Podpora kultúrnych spolkov, združení a cirkví v roku 2018“.
V súlade s čl. 2 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám Mesto Šamorín zverejňuje  výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta poskytnutú v roku 2018 na financovanie projektov realizovaných v rámci podprogramu „Podpora kultúrnych spolkov, združení a cirkví v roku 2018“.
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť na Mestský úrad v Šamoríne najneskôr dňa 12. marca 2018.

Online formulár žiadosti nájdete na webovej stránke mesta www.samorin.sk