Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Podpora športových a mládežníckych aktivít v roku 2018

12. feb 2018.

Výzva Mesta Šamorín na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu

„Podpora športových a mládežníckych aktivít v roku 2018“

V súlade s  čl. 2 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám Mesto Šamorín zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta poskytnutú v roku 2018 na financovanie projektov realizovaných v rámci  podprogramu „Podpora športových a mládežníckych aktivít v roku 2018“.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť na Mestský úrad v Šamoríne najneskôr dňa 12. marca 2018.