Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

2017. aug. 18

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 4 ods. 6) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22. augusta 2017 (utorok) o 18.30. hod.

v zasadačke MsÚ Šamorín.

Program :

1) Otvorenie
2) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov (Mesto Šamorín – MPBH ŠAMORÍN, s. r. o.
3) Návrh na schválenie prenájmu majetku mesta – zariadení energetického hospodárstva kotolne K1,K2,K4 (Mesto Šamorín – MPBH ŠAMORÍN, s. r. o.)
4) Návrh na schválenie projektu s názvom „Novostavba dvojgaráže pre hasičskú techniku“ vrátane jeho spolufinancovania
5) Návrh na schválenie projektu s názvom „Prístavba k požiarnej zbrojnici Mliečno“ vrátane jeho spolufinancovania
6) Návrh na schválenie projektu s názvom „Obstaranie kompostérov pre obyvateľov mesta Šamorín“ vrátane jeho spolufinancovania
7) Záver

V Šamoríne, 17.8.2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Skip to content