Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

02. feb 2018.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

08.02.2018  o 15.30 hod.

v zasadačke DHZ v Šamoríne.

Program

1) Otvorenie

2) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2018, 2019, 2020

3) Návrh na schválenie viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2018 – 2020

4) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

5) Návrh VZN č. 1/2018 o podrobnostiach  financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín

6) Návrh na úpravu iných poplatkov za zvýšené náklady mesta, súvisiace so sobášnym obradom

7) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (Doc. Ing. L. Hulényi a manželka)

8) Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku – záhrady na Pomlejskej ulici v k. ú. Šamorín (J. Habina – L. Szabó)

9) Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k. ú. Šamorín (P. Herczeg)

10) Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (FC ŠTK 1914 Šamorín a. s.)

11) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (I. Horváth)

12) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta  – Mestského športového centra SAMARIA,  v k. ú. Šamorín (Mesto Šamorín – MPBH Šamorín s.r.o.)

13) Interpelácie poslancov

14) Podnety občanov

15) Rôzne 

V Šamoríne, 01.02.2018

Gabriel Bárdos

primátor mesta