Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

2020. feb. 13

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Spis číslo: 616/2020
Lokalita: Bratislavská cesta, parc. č.: 2642/18  k.ú. Šamorín
Dátum podania žiadosti : 31.01.2020
Žiadateľ: Ján Pipicz, Bratislavská 48, 931 01 Šamorín
Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, druhu smrek obyčajný a lipa malolistá.
Dôvod: dreviny boli vysadené v blízkosti obytného domu a narúšajú stabilitu stavby koreňmi a nedostatok svetla v bytových priestoroch.
Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 21.02. 2020.

Spis číslo: 639/2020
Lokalita: Dunajská ulica, parc. č.: 2744/1  k.ú. Šamorín
Dátum podania žiadosti : 07.02.2020
Žiadateľ: Peter Takács, Dunajská 51, 931 01 Šamorín
Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín, druhu topoľ čierny.
Dôvod: drevina ohrozuje rodinný dom ako aj oplotenie, korene narúšajú stabilitu stavby.
Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 21.02. 2020.
Poštová a e-mailová  adresa,  na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní :
Mestský úrad v Šamoríne
Oddelenie ochrany životného prostredia
Hlavná 37
931 01 Šamorín
zp@samorin.sk
Vyvesené: 13.02.2020
Dátum zvesenia: 14.02.2020