Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

2019. apr. 04

Upovedomenie
o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Spis číslo: 1609/2019
Lokalita: Gazdovský rad, parc. č.: 2222 k.ú. Šamorín
Dátum podania žiadosti : 12.03.2019
Žiadateľ: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín druhu jaseň mannový.
Dôvod: neuvedený.
Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 12.04. 2019.

Poštová a e-mailová  adresa,  na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní :
Mestský úrad v Šamoríne
Oddelenie ochrany životného prostredia
Hlavná 37
931 01 Šamorín
zp@samorin.sk
Vyvesené: 03.04.2019
Dátum zvesenia: 03.05.2019