Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

23. aug 2019.

Spis číslo: 3730/2019

Lokalita: Bratislavská cesta, parc. č.: 950/39 k.ú. Šamorín

Dátum podania žiadosti : 15.08.2019

Žiadateľ: Tóth Árpád, Mestský majer 2, 931 01 Šamorín

Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu breza previsnutá.

Dôvod: dreviny boli vysadené v blízkosti budovy a narúšajú stabilitu stavby koreňovým systémom.

Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 02.09. 2019.

Poštová a e-mailová  adresa,  na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní :
Mestský úrad v Šamoríne
Oddelenie ochrany životného prostredia
Hlavná 37
931 01 Šamorín
zp@samorin.sk

Vyvesené: 22.08.2019

Dátum zvesenia: 23.09.2019