Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Upozornenie

27. júla 2017.

Mesto Šamorín ako správca dane príslušný podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v zmysle § 52 daňového poriadku v najbližšej dobe zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016.

Daňový dlžníci môžu svoje podlžnosti – daňové nedoplatky a poplatky za komunálny odpad splatiť bankovým prevodom alebo priamo do pokladne mesta Šamorín, na Mestskom úrade, Hlavná 37, Šamorín v úradných hodinách pred samotným zverejnením zoznamu daňových dlžníkov.

Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ