Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zápis do materských škôl

2016. máj. 04

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa na školský rok 2016/2017 bude v termíne od 9. mája 2016 do 20. mája 2016 v nasledovných materských školách:

Materská škola – Óvoda, Dunajská 1061/33, Šamorín……………… vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola – Óvoda, Ulica Márie 682/3, Šamorín……………… vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1115/5, Šamorín…………….. vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola – Óvoda, Veterná 496/21, Šamorín………………….. vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola, Gazdovský rad 41/37, Šamorín…………………. vyučovací jazyk slovenský

Materská škola, Školská 977/14, Šamorín…………………………………. vyučovací jazyk slovenský

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským……………… vyučovací jazyk maďarský
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Školská 977/14, Šamorín

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským……………… vyučovací jazyk maďarský
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Prvá ulica 108/63, Šamorín – Mliečno

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín sa prijíma predovšetkým

– dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať materskú školu nepretržite v školskom roku 2016/2017 od septembra 2016.

V zmysle § 3 ods. (1) vyhlášky č.306/2008 o materskej škole:
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Náležitosti žiadosti:
I. Osobné údaje (v zmysle § 11, ods. (6) školského zákona č. 245/2008)
a) o deťoch a žiakoch v rozsahu
1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť,
7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).
II. Vyučovací jazyk (slovenský alebo maďarský)
III. Pobyt dieťaťa v materskej škole (celodenný alebo poldenný)
IV. Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo materskú školu
V. Nástup dieťaťa do materskej školy (od dňa ………….)
VI. Dátum a podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Bližšie informácie Vám poskytnú na jednotlivých materských školách.

Skip to content