Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zhodnocovanie odpadu v Šamoríne? Vedenie mesta podnikne všetky právne kroky

2020. jan. 15

Včera, 14. januára 2020, sa vo večerných hodinách konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Šamorína. Primátor Csaba Orosz zvolal plénum vo veci výstavby podniku na zhodnocovanie odpadu na Seneckej ceste a protestnej petície obyvateľov.
Ako je známe, obyvatelia Seneckej cesty si v septembri 2019 všimli stavebné a rekonštrukčné práce v areáli bývalých vinárskych závodov. Keď o svojich zisteniach informovali mestský úrad, Spoločný stavebný úrad požiadal majiteľa nehnuteľnosti o štátny stavebný dohľad. Počas obhliadky sa potvrdilo, že v areáli bez povolenia prebiehajú stavebné úpravy, preto úrad majiteľovi vyrubil pokutu 15-tisíc eur. Investor, bratislavská firma Palkov s.r.o., následne požiadal o dodatočné stavebné povolenie, ktoré mu úrad do dnešného dňa nevydal.
V zmysle štúdie vplyvu na životné prostredie (EIA), ktorá je prístupná na stránke enviroportal.sk, spoločnosť Palkov plánuje v areáli bývalých vinárskych závodov vybudovať podnik na zhodnocovanie elektroodpadu s ročnou kapacitou 150-tisíc ton. Vzhľadom na uvedené množstvo, ktoré zvýši premávku v tejto časti mesta a s tým aj úroveň hluku, ako aj iné možné dôsledky sa samospráva obrátila na nezávislého odborníka. Podľa odborného stanoviska nie sú údaje uvedené firmou Palkov s.r.o. reálne, čo Šamorín v decembri vo svojom stanovisku signalizoval Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Dunajskej Strede.
Medzičasom obyvatelia nášho mesta spísali petíciu, v ktorej vyzvali poslancov mestského zastupiteľstva a Spoločný stavebný úrad, aby nevydali rozhodnutie, ktoré by umožnilo otvoriť podnik na zhodnocovanie elektroodpadu. Pod petíciu, ktorá bola Mestskému úradu v Šamoríne odovzdaná 5. decembra 2019, sa podpísalo 1 704 miestnych obyvateľov.
V reakcii na prebiehajúcu petíciu konateľ spoločnosti Palkov s.r.o. Pavol Šotek v decembri zaslal list členom petičného výboru, v ktorom ich detailne informoval o zámeroch svojej firmy a aplikovaných technológiách; list zverejňujeme v prílohe. Pre zaujímavosť uvádzame, že v liste sa namiesto spracovania 150-tisíc ton elektroodpadu ročne uvádza už len maximálne 2-tisíc ton elektroodpadu mesačne.
Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Dunajskej Strede 10. januára 2020 vydal vo veci nové rozhodnutie, v ktorom stojí, že „navrhovaná činnosť »Využitie existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín« sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov“, úrad považuje „realizáciu navrhovanej činnosti vo variante č. 1 za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo za realizovateľnú a v území únosnú“. Rozhodnutie nájdete pod našim príspevkom. Odbor životného prostredia Mestského úradu v Šamoríne a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky však vo svojom stanovisku jednoznačne konštatovali, že v prípade pohybu materiálu nad 100-tisíc ton platí spomínaný zákon a zároveň vyjadrili obavy aj z ostatných vplyvov na životné prostredie.
Pred včerajším mimoriadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva sa na mestskom úrade konalo neverejné rokovanie so zástupcami firmy Palkov s.r.o. a s petičným výborom. Následne zasadlo zastupiteľstvo, na mimoriadnom rokovaní sa zúčastnili aj viacerí obyvatelia nášho mesta. Mestské zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie, v zmysle ktorého
1) berie na vedomie petíciu obyvateľov mesta Šamorín proti využitiu existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín (na Seneckej ceste, v priestoroch bývalých vinárskych závodov),
2) odporúča primátorovi mesta
a) v zákonnej lehote podať odvolanie proti Rozhodnutiu vydanému Okresným úradom Dunajská Streda – Odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 10. januára 2020,
b) nariadiť vykonanie štátneho stavebného dohľadu za účelom preverenia uskutočnenia nepovolených stavebných prác a uloženia povinnosti zastaviť takéto práce.
Primátor Csaba Orosz na zasadnutí uviedol, že mesto je rozhodnuté urobiť všetky potrebné právne a organizačné kroky, aby sa naplnili požiadavky občanov sformulované v petícii.
O ďalšom vývoji v tejto záležitosti budeme informovať na internetovej stránke nášho mesta.

Download (PDF, 535KB)


Download (PDF, 796KB)