Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Formulár žiadosti o dotáciu / Támogatást igénylő adatlap

Žiadosť o dotáciu na rok 2017(záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a cirkevné projekty)

Támogatás igénylése a 2017-es évre (szakköri tevékenységek, kulturális rendezvények, egyházi projektek)

 • A. Údaje o žiadateľovi / Az igénylő adatai

 • B. Informácie o projekte / A projekttel kapcsolatos információk

  (Formulujte stručne a zrozumiteľne, tak, aby posudzovateľom bolo zrejmé čo, prečo a ako chcete robiť.) / A projekttel kapcsolatos információk (Fogalmazzon tömören és érthetően, hogy a bírálók megértsék mit, miért és hogyan akar csinálni.)
 • 1. Podpora šamorínskych kultúrnych skupín a združení na celoročnú činnosť / Somorjai kultúrcsoportok, egyesületek egészéves támogatása
  1.a. folklórne súbory / Néptáncegyüttesek
  1.b. spevácke zbory / Énekkarok
  1.c. hudobné skupiny / Zenekarok
  1.d. divadelné súbory / Színjátszó csoportok
  1.e. iné / egyéb

  2. Kultúrne a spoločenské akcie konané na území mesta Šamorín , a to: / Kulturális és társadalmi rendezvények szervezése Somorja területén:
  2.a. výstavy / kiállítások
  2.b. koncerty / koncertek
  2.c. divadelné predstavenia / színházi előadások
  2.d. semináre a prednášky / szemináriumok, előadások
  2.e. kultúrne festivaly / kulturális fesztiválok
  2.f. iné kultúrne podujatia / egyéb kultúrális események

  3. Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizované cirkevnými združeniami pôsobiacimi na území mesta Šamorín / Egyházak által szervezett kulturális és társadalmi események Somorja területén

  4. Podpora publikácií v tlačenej alebo elektronickej forme (DVD, CD, knihy a pod. ) / nyomtatott vagy digitális kiadványok támogatása
 • (čo chcete realizáciou projektu dosiahnuť / mit szeretne a projekt megvalósítása révén elérni
 • (kedy a koľko financií potrebujete k realizácii / mikor mennyi anyagi eszközre van szüksége a megvalósításhoz)
 • A.Výdavky (detailný popis výdavkov: názov a cena položky – aby bolo zrejmé, ako bola daná suma vyrátaná) B. Príjmy (zdroje financovania projektu: vlastný vklad, iné zdroje, výnosy) / A. Kiadások (a kiadások részletes leírása: tétel és összeg – az adott összeg kiszámítása legyen egyértelmű) B. Bevételek (a finanszírozás forrásai: önrész, egyéb források, projektből származó bevételek)
 • (názov banky a číslo účtu / a bank neve és a számlaszám)
 • (prečo je realizácia projektu dôležitá pre Šamorín, aký osoh prinášajú výsledky projektu pre Šamorína a jeho obyvateľov / miért fontos a projekt Somorjának, hogyan hasznosulnak a projekt és eredményei a város és lakói szempontjából)
 • Pozor! / Figyelem!

  Uzávierka projektov 13. 3. 2017 (rozhodujúci je dátum na obálke) /
  A pályázat leadási határideje 2017. 3. 13 (a borítékon szereplő dátum a döntő)

  K žiadosti je potrebné doložiť doklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti, najmä výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z iného registra (stačí aj kópia).

  A kérvényhez csatolni kell a fenti tényeket igazoló dokumentumokat, főképp a cégbíróság kivonatát, a vállalkozásokat nyilvántartó ill. egyéb jegyzék kivonatát (másolat is elegendő).
 • kam sa pošle vygenerovaný projekt / ahová a rendszer által generált projektet küldjük