Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

ZŠ Mateja Bela získala dotáciu vo výške 147 tisíc €

06. nov 2017.

Základná škola Mateja Bela v spolupráci s Mestským úradom v Šamoríne vypracovala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 (Operačný program Ľudské zdroje). Projekt s názvom „Úspešne vzdelávať každého“ bol úspešný a bude zo strany Ministerstva školstva SR podporený.  Hlavným cieľom projektu je zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomocou vytvorenia 5 nových miest asistentov učiteľa. Pomocou  asistentov škola zabezpečí pre každého jednotlivca prístup k vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality, pričom škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej skupine. Výsledkom takéhoto vzdelávania je plnohodnotné začlenenie každého žiaka do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života školy. Celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 147 050 €. Projekt bude zahájený pravdepodobne už v januári roku 2018 a bude trvať 34 mesiacov.
Mesto Šamorín má za sebou v tomto roku už viac úspešných projektov. Ako sme o tom v septembri informovali, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 získalo vyše 378 tisíc € na rekonštrukciu objektu a rozšírenie kapacity so znížením energetickej náročnosti objektu Materskej školy Gazdovský rad. Úspešný bol aj spoločný projekt našej samosprávy a Benediktínskeho prepošstva Svätého Móra v Győri podaný v rámci programu Interreg Slovensko – Maďarsko, vďaka ktorému môže do novembra 2019 prebehnúť obnova budovy Koruny v centre Šamorína a rekonštrukcia budovy prepošstva Svätého Móra v Győri. Celkový rozpočet tohto projektu je 1.007.131,12 €.