Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Spis číslo: 4747/2021 Lokalita: Kráľovianky, parc. č.: 46 a 25/1  k.ú. Kráľovianky Dátum podania žiadosti : 02.09.2021 Žiadateľ: EVA SAILS s.r.o., Bajkalská 29/C, 821 08 Bratislava Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, druhu...

Materiály z web ÚVZ SR z 37. týždňa 2021

v súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe predkladáme materiály z web ÚVZ SR z 37. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 528 zo 16. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – ...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Spis číslo: 4746/2021 Lokalita: Nová ulica, parc. č.: 589  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 31.08.2021 Žiadateľ: Kirchnerová Irena, Nová...

Materiály z web ÚVZ SR z 36. týždňa 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe predkladáme materiály z web ÚVZ SR z 36. týždňa 2021 v zložení:  
803 nájdených
Skip to content