Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Samospráva •
2011. dec. 08

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2011 /štvrtok/ o 15.30 hod. v konferenčnej miestnosti Fórum Inštitútu.
- Aktuality • Samospráva •
2011. dec. 06

POZVÁNKA

Primátor mesta Šamorín a Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín Vás srdečne pozývajú na slávnostné odovzdanie hasičskej zbrojnice, zrekonštruovanej v rámci projektu ROP pod názvom "Spoločná hasičská zbrojnica a stanica
- Aktuality • Samospráva •
2011. nov. 15

Návšteva Mikuláša

Dobrovoľný hasičský zbor v Šamoríne organizuje 4. decembra od 14.00 hod. tradičnú mikulášsku návštevu šamorínskych rodín pre potešenie našich ratolestí. Dobrovoľný hasičský zbor v Mliečne organizuje chodenie Mikuláša 4. decembra od 15.00 hod.
- Aktuality • Samospráva •
2011. nov. 10

Pozvánka

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2011 /utorok/ o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska .
- Aktuality • Samospráva •
2011. nov. 04

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie...
- Aktuality • Samospráva •
2011. jún. 10

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2011 /štrvrtok/ o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.
- Aktuality • Samospráva •
2011. jan. 20

Viacročný rozpočet mesta na roky 2011-2013

Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa 18. 1. 2011 prerokovalo a schválilo návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2011-2013
- Aktuality • Samospráva •
2010. sep. 03

OZNÁMENIE

V zmysle § 11a ods. 2 písm. c/ zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov bola vymenovaná M á r i a H o r v á t h o v á za zapisovateľku do mestskej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mes...

Obchodná verejná súťaž

MESTO ŠAMORÍN vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšiu ponuku na „Uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie a zástavbu pozemku p.č 1921/95 a pozemku parc.č. 1921/96 v k.ú...
- Aktuality • Samospráva •
2010. jún. 01

Letná prevádzka materských škôl

Letná prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2010 bude nasledovná:
- Aktuality • Samospráva •
2010. máj. 18

Výberové konanie

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy – Óvoda, Ulica Márie 682/3, Šamorín, Materskej školy, Gazdovský rad 41/37, Šamorín, s nástupom od 1. septembra 2010, Materskej školy – Óvoda, Poľovnícka 1115/5, Šamorín...

Prenájom ambulancií – ponuka

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37 ponúka na prenájom v budove Polikliniky v Šamoríne, Školská ul. č. 1748/33/A nasledovné nebytové priestory vhodné na ambulancie:
193 nájdených
Skip to content