Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Ochranné pásma vodárenského zdroja Šamorín a jeho využiteľné množstvá Zrušenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

2015. okt. 12

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja nariadil listom č. OU-BA-OSZP2-2015/070357-GGL zo dňa 31. 8.2015 ústne pojednávanie vo veci návrhu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja Šamorín, I., II., a III. stupňa v k.ú. Šamorín, Hamuliakovo, Jánošíková a Kalinkovo a jeho využiteľných množstiev čerpania podzemnej vody na deň 20. 10. 2015 o 9,00 hod. v zasadačke Mestského úradu Šamorín.

Nakoľko navrhované ochranné pásma vodárenského zdroja sa nachádzajú na území Trnavského a Bratislavského kraja, vznikli pochybnosti o príslušnosti správneho orgánu. OÚ Bratislava požiadal podľa § 71 ods.2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov MŽP SR o určenie príslušného správneho orgánu na vybavenie.

Z uvedeného dôvodu sa ústne pojednávanie dňa 20. 10. 2015 ruší.

Po určení príslušného správneho orgánu bude ústne pojednávanie nariadené novou pozvánkou.

Ing. Filip Macháček, vedúci odboru

Schválil:

Ing. Slavka Lenčéšová

vedúca oddelenia

 

 

Doručuje sa:

 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 2. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 937 01 Šamorín
 3. Obec Hamuliakovo, Dunajská ulica 127/18, 900 43 Hamuliakovo
 4. Obec Kalinkovo č. 211, 900 43 Kalinkovo
 5. Obec Jánošíková č. 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
 6. RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
 7. SVP š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
 8. Donau Farm Šamorín s.r.o., Dolná ulica 541/14, 931 01 Šamorín
 9. ISTRO HOLDING a.s., zastúpená ZOKY a.s., Brečtanová 412/6, 931 01 Šamorín
 10. Lesy SR OZ Smolenice, 919 04 Smolenice
 11. Lesy SR OZ Levice, Koháryho 2, 943 43 Levice
 12. MM + J s.r.o., Dolná ulica 541/14, 931 01 Šamorín
 13. OÚ Senec, OSŽP, Hurbanova 21, 903 01 Senec

 

Táto písomnosť má podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Šamorín, Obce Hamuliakovo, Kalinkovo, Jánošíková a OÚ Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia za považuje za deň doručenia.

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška opečiatkovaná a podpísaná vrátená na úrad, ktorý ho vydal.

Vyvesené dňa 12. 10. 2015