Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016

2015. nov. 30

V súlade s ustanovením § 18f  ods.1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.  Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok.
Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Mestského zastupiteľstva  v Šamoríne.

I.    Výkon následnej finančnej kontroly  

1.    Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta  za rok 2015
2.    Kontrola  riadnych  účtovných     závierok      mestom     založených   obchodných spoločností a rozpočtových organizácií mesta  k 31.12.2015
4.    Kontrola konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2015
5.    Vykonávanie  následných finančných  kontrol v RO a MsÚ zameraných predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  zákona  č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách.

II.    Výkon pravidelnej následnej  kontroly

1.    Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva. Kontrola materiálov pripravených mestskému zastupiteľstvu.

III.    Ostatné kontroly

1.    Mimoriadne úlohy v zmysle uznesenia  MsZ.

2.    Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór  dozvedel  pri výkone svojej činnosti

IV.    Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

1.    Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2016 – 2018

V Šamoríne, dňa 30.11.2015

Spracoval :                        Ing. Ján Lelkes v. r.
                                            hlavný kontrolór mesta