Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

2015. jún. 19

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2015 o 15.30 hod. vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014
 3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2015
 4. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015
 5. Návrh VZN mesta Šamorín č. 2/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta Šamorín č. 3/2009 o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach v znení VZN mesta Šamorín č. 8/2012
 6. Návrh VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín
 7. Návrh VZN mesta Šamorín č. 4/2015 (ďalej len „VZN“) o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 1/2011 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín v znení VZN mesta Šamorín č. 4/2013
 8. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (A. Panenková)
 9. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Mestský strelecký klub Šamorín)
 10. Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k pozemku (záhradka na Pomlejskej ulici) v k. ú. Šamorín (O. Sátor)
 11. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Gelezis s.r.o.)
 12. Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k. ú. Šamorín v súvislosti so stavbou „DS Šamorín Hlavná, Gazdovský rad, Mliečňanská ul. – Kabelizácia NN“ (Západoslovenská Distribučná a. s.)
 13. Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku na výstavbu rodinného domu v k. ú. Kraľovianky (S. B. Sparrow Building s.r.o.)
 14. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (rod. Ozogány)
 15. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (I. Szalay)
 16. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (V. Csápai)
 17. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (M. Viola)
 18. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (BALA Park s. r. o.)
 19. Návrh na určenie výšky mesačného nájmu novopostavených bytov (26 b.j.) na Kasárenskej ul. v Šamoríne
 20. Návrh na schválenie iniciatívy na odstránenie skládky odpadu z bývalého závodu „Chemické závody Juraja Dimitrova“ v k. ú. Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 21. Interpelácie poslancov
 22. Podnety občano
 23. Rôzne

V Šamoríne, 19.06.2015

Gabriel Bárdos, primátor mesta