Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

2019. apr. 05

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2019 o 15.30 hod. vo veľkej sále MsKS Šamorín.

Program:
1) Otvorenie
2) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2018
3) Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2018
4) Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019
a) šport a mládež
b) kultúra a cirkev
c) školstvo
5) Návrh na udelenie cien mesta Šamorín
6) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne“
7) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „DS Šamorín Hlavná, Gazdovský rad NNK“ – Elektrická NN prípojka a rozvody
8) Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (A. Panenková)
9) Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MsKS Šamorín
10) Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MpBH Šamorín, s. r. o.
11) Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Domova seniorov Ambrózia Idősek Otthona
12) Interpelácie poslancov
13) Podnety občanov
14) Rôzne

V Šamoríne, dňa 04.04.2019

Csaba Orosz
primátor mesta

Skip to content