Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Prijmime úžasnú ponuku

2018. dec. 21

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním, a on so mnou.

Vážení čitatelia, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Po roku sú tu opäť vianočné sviatky so svojou stále sa opakujúcou, avšak jedinečnou a nezameniteľnou ponukou. Hovoríme o najväčšom dare, ktorý bol ľudstvu darovaný. Dar v podobe Záchrancu a Spasiteľa – Pána Ježiša. Dar v podobe spoločenstva s Ním, ktoré sa začína tu v tejto časnosti, aby ďalej pokračovalo v celej večnosti. Pán Ježiš sa ani dnes nikomu nasilu nevnucuje. Pokorne a trpezlivo stojí aj pri bráne tvojho života,  pred bránami tvojho srdca a klope. On má na to, aby sa tam vlámal aj násilím. Vôbec by sa ťa nemusel pýtať a prosiť, či to chceš alebo nie. Jednoducho Ho prijmeš, uveríš v Neho, budeš Ho milovať, a hotovo. To však nie je Jeho štýl. Je to gentleman, ktorý sa nepchá tam, kde Ho nevolajú. Na druhej strane rád vstúpi tam, kde je očakávaný. On, ktorý ti dal slobodu v rozhodovaní, túto slobodu aj rešpektuje. Túži po tom, aby si Mu ty sám slobodne otvoril a pozval Ho dnu, do svojho života, do svojich priorít, do svojich rozhodnutí, do svojich plánov, do svojej prítomnosti i budúcnosti. “Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou,” čítame v poslednej biblickej knihe – Zjavení Jána.

Práve o tom je tajomstvo Vianoc, že absolútny, dokonalý  a nekonečný Boh sa kvôli tebe  dokázal až tak znížiť, pokoriť a uskromniť, že na seba vzal smrteľné, nedokonalé a obmedzené ľudské telo. A to všetko len preto, aby s tebou smel mať osobné a dôverné spoločenstvo. To všetko urobil preto, aby raz za teba mohol svoj život položiť. Odplata za hriech je totiž smrť. On preto prišiel, aby všetok spravodlivý trest a Boží hnev za naše hriechy  vzal na seba a svojou nevinnou smrťou a obeťou zadosťučinil Božej spravodlivosti. A tak, či už vidíš malého Ježiška ležať v jasličkách alebo dospelého Krista visieť na kríži, nikdy nepochybuj o tom, že Boh ťa má rád,  že Mu na tebe záleží.

Keď toto všetko vieme, o to viac je smutnejšie, že pre tehotnú ženu tesne pred pôrodom sa nikde nenašlo miesto. Dá sa to vysvetliť aj racionálne, a síce preplnenosťou mestečka Betlehem, ktoré na taký nápor pútnikov nebolo pripravené. Výpoveď Písma  o tejto udalosti má pre nás aj duchovný obsah. Boží Syn prichádza na svet naozaj v biednych podmienkach – v skalnej jaskynke, ktorá slúžila ako maštaľ. Prišiel kvôli biede sveta a človeka a už od svojho narodenia je s ňou priamo a bezprostredne konfrontovaný.  Áno, i taký krutý a bezcitný vie byť jeden človek k druhému človeku, ktorý sa ocitol v núdzi, a tak je nútený improvizovať v podmienkach, ktoré nie sú súce človeka, tobôž Božieho Syna! Myslím, že ani za 2000 rokov sme ako ľudstvo v tom súcite s biedou svojho blížneho a úctou k životu druhého človeka príliš nepokročili.

Narodenie Božieho Syna v maštali je aj obvinením tohto sveta, ktorý má pomýlené hodnoty a priority. Pre Božieho Syna nebolo miesta.
Narodenie Božieho Syna v maštali je tak istým spôsobom obvinením aj každého jedného z nás. Kdekomu a kadečomu dokážeme dať vo svojom živote priestor, miesto i čas. No pre Božieho Syna sa neraz už nezvýši a nenájde ani miesto, ani čas. Kdečo má v našom živote vysokú prioritu, len veci viery a záležitosti vlastnej spásy človek rád odsúva na neskôr, lebo vraj na to má ešte dosť času!

Dnes sme tak postavení pred otázku: Vytvorím Božiemu Synovi vo svojom živote toľko priestoru,  aby sa vo mne mohol narodiť, vyrásť, žiť a pôsobiť? Počujem, ako už klope na môj život, a bol by rád, keby som Mu slobodne otvoril a pustil Ho dnu? Pustím Ho dnu, alebo tak ako vtedy sa pre Neho nenašlo miesto, tak sa pre Neho nenájde ani dnes pri mne, ani pri tebe?

Dnes, milý priateľ, smieš spraviť aj ty veľké pozvanie a rozhodnutie vo svojom živote, a, samozrejme, tiež aj nemusíš. Boží Syn je natoľko veľkorysý, že tvoje rozhodnutie bude rešpektovať. On príde aj zajtra a bude to skúšať zas. Otázka je len, či v hluku a šialenom tempe života toto Jeho tiché klopanie začuješ. Preto je v tejto chvíli na mieste spoločne so žalmistom vyznať: Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia! Ajhľa, dnes je deň príhodný, dnes je deň spasenia.

Vážení čitatelia, sviatky vianočné sú práve o tejto úžasnej ponuke. O Božom záujme o nás. O Ježišovom klopaní. O ponuke spasenia a večného života. Túto ponuku ti nedajú ani veľké obchodné reťazce. Túto akciovú ponuku ti nedajú politické strany ani banky, ani nikto na celom svete. Prijať ju zdarma môžeš len v narodenom Božom Synovi, a to tým, že v Neho uveríš, že Mu budeš dôverovať, spoliehať sa na Neho a kráčať v živote s Ním.

Jana Fördös, evanjelická farárka

Vyšlo v decembrovom vydaní mesačníka Šamorín a okolie.