Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Termín sčítania: 15. február – 31. marec 2021

Kde a ako prebieha sčítanie: online na  www.scitanie.sk

Je sčítať povinné? – zákonnou povinnosťou je sčítať sa

 

Kto sa musí sčítať?

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je preto sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine.

 

Kedy a ako?

Na sčítanie máte šesť týždňov, od 15. februára do 31. marca 2021. Pri vypĺňaní odpovedí na jednotlivé otázky je dôležité, aby ste popisovali situáciu k 1. januáru tohto roka. Takže ak ste sa vydali o deň neskôr, uvediete ako svoj stav „slobodný/-á“. Takisto nevypĺňate formulár za dieťa, ktoré sa narodilo po tomto dátume. Samotné sčítanie prebieha elektronicky, stačí vyplniť formulár na stránke www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo nezaberie viac ako niekoľko minút.

 

Prihlásenie

Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepotrebujete žiadne špeciálne registrácie ani súhlasy. Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať rodné číslo. Následne príde k overeniu identity. Systém vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia a ide o informáciu, ktorý poznáte iba vy. Obyvateľ bez rodného čísla  sa do formulára prihlasuje zadaním dátumu narodenia a pohlavia a vypĺňa formulár typu B.

 

Aké sú otázky?

Štát sa v dotazníku bude pýtať len na tie veci, ktoré nevie získať z iných databáz. Štát v rámci sčítania nezbiera údaje o jednotlivcoch, ale vytvára štatistiky. Medzi otázkami tak nájdete napríklad to, kde máte trvalý, prechodný, ale aj obvyklý pobyt, koľko máte detí, s koľkými ľuďmi žijete v spoločnej domácnosti, ako sa dopravujete do školy alebo práce, ale aj aký je váš materinský jazyk, k akej národnosti sa hlásite, ale aj to, aké náboženstvo vyznávate.

 

Prečo je dôležité?

Výsledné štatistiky, ktoré vďaka sčítaniu štát získa, budú slúžiť na definovanie stratégií a kľúčových politík ako napríklad koľko škôl, škôlok, prípadne domovov dôchodcov potrebujeme, aký spôsob dopravy vyžaduje viac investícií, prípadne to, ktorá cirkev bude od štátu dostávať koľko peňazí. Zásadný význam budú mať aj pre jednotlivé samosprávy, keďže kľúčovú časť jej prímov tvoria podielové dane obyvateľov s trvalým pobytom. Takže keď má v Ružinove trvalý pobyt približne 83-tisíc ľudí, ale podľa viacerých zdrojov tu reálne žije viac ako 100-tisíc ľudí, stráca mestská časť významnú časť svojich príjmov za približne 20-tisíc obyvateľov, ktoré by mohla investovať napríklad na údržbu komunikácií, starostlivosť o zeleň alebo budovanie škôl. Na všetko, čo všetci, ktorí tu žijeme, denne využívame.

 

Viac informácií: www.scitanie.sk

Zdroj: ruzinov.sk