Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

2015. apr. 15

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1115/5, Šamorín

s nástupom od  15. septembra 2015.

Podmienky účasti výberového konania:
a)    kvalifikačné predpoklady
•    kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR SR č.317/2009 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
•    najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.
b)    morálna bezúhonnosť – v zmysle §3 zákona NR SR č.552/2003
c)    požadované doklady
•    písomná prihláška do výberového konania,
•    overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
•    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
•    profesijný životopis,
•    doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
•    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu ,
•    písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
•    súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
d)        ďalšie kritériá a požiadavky
•    znalosť práce s PC, riadiace schopnosti, znalosť maďarského jazyka.

Prihlášky do výberového konania prosíme zaslať do 11. mája 2015 na adresu:

Mestský úrad, Hlavná 37,   931 01 Šamorín

Obálku označte nápisom  „Výberové konanie – MŠ-Óvoda, Poľovnícka – neotvárať“