Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V roku 2023 mesto Šamorín v rámci výzvy “manažment údajov inštitúcie verejnej správa” získalo dotáciu na projekt “Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej a obrazovej (panoramatické snímkovanie) bázy údajov v podmienkach MsÚ Šamorín” vo výške 244 166,40 eur.

Cieľom a motiváciou predkladaného projektu boli  výrazne podporiť realizáciu aktivít v oblasti lepšieho využívania a zdieľania údajov mestského úradu, zohľadňujúc pritom špecifiká agendovej (databázovej), dokumentačnej (DocM), lokalizačnej a obrazovej (foto interpretačnej) bázy údajov.
Výrazným prínosom celého projektu je zvýšenie množstva odborne spravovaných a dostupných údajov, ich podstatne vyššia kvalita, ale najmä vysoká geointeroperabilita a schopnosť integrovania vo vlastnom konzistentnom mapovo-vizualizačnom prostredí.

Mestský úrad Šamoríne realizuje procesy agendového zberu a správy predmetných údajov formou jednotlivých aplikačných modulov ( evidencií) – napr. evidencia obyvateľov ( TP,PP), evidencia poplatkov za odvoz komunálneho odpadu, evidencia poplatkov za držanie psa, evidencia poplatkov za daň z nehnuteľnosti. Uvedené procesy sú elektronicky zabezpečené formou komplexného agendového systému IS MIS od spoločnosti A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Mestský úrad sa v nedávnej minulosti rozhodol postupne maximalizovať spôsoby využitia týchto dát, s cieľom základnej integrácie vybraných údajov agendových databáz v mapovom podklade založenom na základnej integrácii katastrálnej mapy a lokalizačného registra adries.

Tento navrhovaný projekt nemá za cieľ nahrádzať uvedené funkčné a vzájomne už integrované riešenia naopak kladie si za cieľ , aj na základe skúseností z tejto inicializačnej etapy geointegrácie, navrhnúť nové sofistikované a výrazne komplexnejšie spôsoby geointgerácie agendovej – (databázovej), dokumentačnej (DocM), lokalizačnej a obrazovej (video interpretačnej) bázy údajov mestského úradu.

Zo skúseností jednotlivých odborných pracovísk MsÚ z tejto etapy budovanie integračných dátových procesov sa dá predpokladať ďalší rozvoj a nasadenie špecializovaných validačných a konsolidačných procesov všetkých evidencií úradu, ktoré nesú lokalizačnú informáciu. Po komplexnom „vyčistení“, najmä s dôrazom na lokalizačnú časť záznamov, sa všetky odporúčané lokalizačné konsolidácie premietnu spätne aj do zdrojových údajov, tak aby sa následne do centrálnej mapovej integrácie dostávali už len skonsolidované údaje. Tento proces čistenia údajov vyžaduje špecifické know-how na identifikáciu chybných a disharmonických údajov, najefektívnejší je spôsob jednoznačnej mapovej interpretácie takýchto údajov a ich validácia na referenčné geočíselníky.

Snahou je, aby analytické využitie dát bola cieľovo orientovaná aktivita poskytujúca riešenia pre jednotlivé oddelenia MsÚ, u ktorých existuje predpoklad týmto spôsobom výrazne zlepšiť svoje fungovanie, skrátiť čas prípravy a spracovania jednotlivých tematických agendových podkladov ako aj komplexných mapovo-analytických podkladov, a „ušetrený čas“ venovať najmä zefektívneniu procesov osobnej komunikácie s občanmi.

Kompletná databáza je dodaná a na mestskom úrade prebieha nasadenie systému do každodennej roboty, pričom v blízkej budúcnosti niektoré funkcie budú sprístupnené aj vrejnosti, samotným obyvateľom mesta.

Skip to content