Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Šamorín má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.samorin.sk.

Stav súladu
Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Webové sídlo je v čiastočnom nesúlade s vyhláškou č. 78/2020 Z.z. Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Obrázky v rámci kódu nemajú definovaný alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Hierarchická štruktúra nadpisov na stránke nie je vhodná, druhá úroveň nadpisov je preskočená z dôvodu limitovaných možností webového editora. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Niektoré zoznamy nie sú definované prostredníctvom zdrojového kódu [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Texty v niektorých PDF súboroch sú zvýraznené pomocou prázdnych znakov – medzier v hlavičke dokumentov [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Hypertextové odkazy na webovom sídle nie sú podčiarknuté z dôvodu limitovaných možností webového editora. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 • Na webovom sídle sa nachádzajú oskenované dokumenty, ktoré nemajú OCR vrstvu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo formáte obrázkov]
 • V prípade nastavenia vybraných vlastností zmizne vyhľadávacie pole [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
 • Položky, ktoré sa zobrazia pri hoveri myšou, nezotrvajú zobrazené a po odsunutí kurzora myši sa stratia [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
 • Na domovskej stránke sa nachádza banner, ktorý sa automaticky mení, ale neobsahuje prvky, ktoré umožňujú pozastavenie obsahu – ten je možný iba s nasunutím kurzora na obrázok [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, krytie]
 • Názvy PDF dokumentov nie sú vhodne definované [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Názvy jednotlivých webových stránok v rámci webového sídla nie sú definované [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Slovenský text nachádzajúci sa na anglickej verzii stránky nemá programovo nastavený slovenský jazyk, platí to aj pri ďalších jazykových verziách [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Prvky obsahu, ktoré sú vložené prostredníctvom zančkovacieho jazyka, majú úplné značky pre začiatok a koniec, sú vnorené v súlade so svojimi špecifikáciami, neobsahujú duplicitné atribúty a všetky hodnoty id sú jedinečné, s výnimkou prípadov, keď špecifikácie takúto funkčnosť umožňujú. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Tlačidlo pre vyhľadávanie nemá menovku [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota]
 • Menu obsahuje podpoložky, pričom čítač obrazovky neinformuje o rozbalení dodatočnej ponuky [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota]

Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 29. 09. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29. 09. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@samorin.sk. Správcom webového sídla je Mesto Šamorín.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Skip to content