Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Budujeme Partnerstvá

Program:  Interreg Slovenská republika – Maďarsko

Prioritná os 4:  Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Názov projektu: Vzdelávane trvalo udržateľného rozvoja v regióne Szigetköz – Žitný Ostrov

Začiatok projektu: 1. jún 2021

Ukončenie projektu: 29. aug. 2023

Výška podpory: 48 563,47 Eur (pre mesto Šamorín)

Názov programu: Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kód projektu: SHU/190/4.1/025

Program: SK-HU Interreg

Stránka programu: http://www.skhu.eu

Obsah projektu:

Regióny Szigetközu a Žitného ostrova s najväčšou vnútrozemskou deltou Európy tvoria jednotnú krajinu z hľadiska prírodných podmienok a genézy, ktorá súvisí s krajinotvornou činnosťou Dunaja. Zosúladenie ochranárskych aktivít je veľmi žiaduce, nakoľko územia popretkávané zložitou spleťou ramien čelia podobným rizikám a problémom na oboch stranách hranice a chránené územia sa nachádzajú vo vzájomnej blízkosti.

Uvedomujúc si fakt, že bez vhodných výchovno-vzdelávacích aktivít nebudú ochranárske opatrenia v dlhodobom horizonte dosť efektívne a využijúc impulz z maďarskej strany zo založenia Prírodného parku Szigetköz v roku 2018, dlhodobo spolupracujúci partneri sa rozhodli v predmetnom projekte zamerať na environmentálnu výchovu a udržateľnosť ako základný predpoklad účinnej ochrany prírody.

Preto je cieľom predkladaného projektu rozšírenie a zvýšenie dosahu cezhraničných environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít, a to pridaním nových cieľových skupín (škôlkari, pedagógovia, dôchodcovia a hendikepovaných) a zvýšením kapacity spolupracujúcich inštitúcií, čo v budúcnosti umožní zvýšiť počet ľudí zapojených do výchovno-vzdelávacích aktivít, resp. zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v centrách environmentálnej výchovy.

V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova”, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika/Maďarsko sa v miestnosti novo rekonštruovanej budovy Korona v Šamoríne sa vytvorí miestnosť pre workshopy v ktorej sa budú venovať študenti v rámci celodenných podujatí témam, súvisiacich s dunajskou prírodou. Počas leta budú organizované 2 x týždenné tábory podobného zamerania aj za účasti mladých z Mosonmagyaróváru. Pre verejnosť bude zaujímavá aj výstava „Dunaj na okolí Šamorína“, ktorá bude inštalovaná taktiež v Korone. Učebné pomôcky nakúpené v rámci projektu budú aj v budúcnosti využívané žiakmi miestnych základných škôl.

Partneri projektu:

  • Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
  • Mesto Šamorín
  • Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
  • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
  • Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
  • Szigetköz Natúrpark Egyesület

Aktuality v rámci projektu :

Biodiverzita

Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova

Zaobstaranie vzdelávacieho a outdorového vybavenia pre dve základné školy v Šamoríne

Dunajské workshopy

Odštartoval Dunajský workshop

Environmentálna výchova v priestoroch Korony

Skip to content