Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto Šamorín ako správca dane príslušný podľa ust. § 4 ods. 1 daňového poriadku zverejňuje

zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2023

 Podľa ustanovenia § 52 ods. 2 daňového poriadku správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k  31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Skip to content