Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Blíži sa zápis do materských škôl

2018. mar. 15

Samospráva nášho mesta v spolupráci s riaditeľmi predškolských zariadení určil pre zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín na školský rok 2018/19 termín od 14. do 18. mája 2018.
Rodičia môžu prihlásiť svoje deti do nasledovných materských škôl:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Školská,
Materská škola s vyučovací jazykom slovenským na ulici Školská,
Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským na ul. Márie,
Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským na ul. Veterná,
Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským na ul. Poľovnícka,
Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským na ul. Dunajská,
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na ul. Prvá, mestská časť Mliečno,
Materská škola s vyučovacím jazykom slovenský na ul. Gazdovský rad.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín sa prijímajú predovšetkým deti vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré budú navštevovať materskú školu od septembra 2018. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočnou odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Tlačivo Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť tu, bližšie informácie získate u riaditeľov jednotlivých materských škôl.

Skip to content