Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

2019. nov. 04

Spis číslo: 4542/2019
Lokalita: ulica Márie, parc. č.: 1794 k.ú. Šamorín
Dátum podania žiadosti : 10.10.2019
Žiadateľ: Gabriela Kmecová, ul. Márie 667/22
Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu jedla biela.
Dôvod: zlý zdravotný stav drevín
Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 08.11. 2019.

Poštová a e-mailová  adresa,  na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní :
Mestský úrad v Šamoríne
Oddelenie ochrany životného prostredia
Hlavná 37
931 01 Šamorín
zp@samorin.sk
Vyvesené: 30.10.2019
Dátum zvesenia: 29.11.2019

Skip to content