Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mestský úrad v Šamoríne zverejňuje aktuálnu evidenciu registrovaných psov, držaných na území mesta Šamorín. Tento zoznam obsahuje informáciu o adrese vlastníka alebo držiteľa psa, číslo evidenčnej známky a adresu, kde sa pes nachádza. Takto chce mesto viesť majiteľov a držiteľov psov, ktorí nemajú psa prihláseného a neplatia za neho miestnu daň, aby ho zaevidovali.

Ak je pes chovaný (držaný) na území mesta a nie je nahlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z.) do 165,- €.

Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.

Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t.j. ak držiteľ vlastní staršieho psa ako 6 mesiacov) podať daňové priznanie na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V. oddiel – Priznanie k dani za psa.

Držiteľ psa je tiež povinný najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti (napr. zmena údajov, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, zmena chovného priestoru v meste, zmena počtu psov…) podať daňové priznanie k dani za psa na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“. Pri zániku daňovej povinnosti daňovník vyznačí na daňovom priznaní druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.

Daň za psov vybavuje:

Mesto Šamorín, ekonomické oddelenie, referát miestnych daní – Ildikó Tóthová a Katarína Boróková, 2. poschodie, č. dverí 4, tel.: 031/59 00 424, e-mail: dan@samorin.sk alebo katarina.borokova@samorin.sk

Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť aj na www.samorin.sk – tlačivá a žiadosti – odbor ekonomický.

Download (XLS, Unknown)

 

Skip to content