Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2023 (utorok) o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.

Program:
1) Otvorenie
2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2023
3) Návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2023
4) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2022
5) Správa nezávislého audítora z auditu konsolidujúcej účtovnej závierky Mesta Šamorín za
rok 2022
6) Návrh na schválenie prevodu nájomného práva – záhrada na Pomlejskej ul. v k. ú. Šamorín
(K. Bogyai)
7) Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania časti pozemkov v areáli futbalového
ihriska v k. ú. Šamorín (Ing. I. Czeglédi)
8) Návrh na schválenie :
a) zrušenia uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 34/2022/VIII.
b) zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v k. ú. Šamorín (S. Panenková)
9) Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2022
10) Návrh na vymenovanie nového člena komisie školstva a výchovy
11) Návrh na schválenie projektu s názvom „GREENCITIES“ vrátane jeho spolufinancovania
12) Návrh na schválenie projektu s názvom „Cezhraničná spolupráca pri predchádzaní
katastrof“ vrátane jeho spolufinancovania
13) Návrh na schválenie projektu s názvom „Moderné kláštory II“ vrátane jeho
spolufinancovania
14) Návrh na úpravu iných poplatkov súvisiacich so sobášnym obradom
15) Interpelácie poslancov
16) Podnety občanov
17) Rôzne

V Šamoríne, dňa 14.09.2023

Csaba Orosz
Primátor mesta

Materiály na rokovanie MsZ nájdete tu.

Skip to content