Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mestá Šamorín a Mosonmagyaróvár sú od roku 1991 družobnými mestami a v rôznych oblastiach života prebieha medzi nimi intenzívna spolupráca. Táto prerástla v roku 2006 do spolupráce v rozvoji cestovného ruchu, kedy s aktívnou pomocou samospráv boli vypracované a následne realizované zrkadlové investičné projekty INTERREG-u na obidvoch stranách. Obidve mestské samosprávy aj samostatne realizovali aktivity na podporu cestovného ruchu. Na svojich pravidelných koordinačných stretnutiach vznikla v roku 2007 myšlienka zúžitkovať výsledky týchto aktivít formou spoločnej marketingovej kampane pre turistov a obyvateľov Bratislavy, resp. regiónov okolo družovných miest (Felső Szigetköz na maďarskej a Horný Žitný ostrov na slovenskej strane). 

 

Hlavný cieľ: využitie miestneho potenciálu Podunajska v rozvoji cstovného ruchu 

Potencionálne rozvojové obasti  regiónu boli identifikované a z domácich a EÚ zdrojov boli vytvorené určité kapacity. V súčasnosti v vzáujme rozvoja CR zo strany samospráv a neziskových organizácií  okrem prípravy ďalších investičných investícií je aktuálna aj marketingová podpora .

Špecifické ciele:
1. Propagácia návštevných trás: Spoločné prezentovanie stredovekých kultúrnych pamiatok Horného Szigetkozu a Horného Žitného ostrova: 

Propagácia 1+1 dňovej návštevenej trasy pre turistov a jej zavedenie pre ubytovacie zaradenia partneských regiónov a Bratislavy. Trasa je nekomerčná (ubytovacie zariadenia poskytnú z programu pre turistov informačnú brožúru a viacjazyčnú zvukovú sprievodcu). Ďalší rozvoj produktu umožní kurz sprievdocov.

2. Prezentácia miestnej ponuky Horného Szigetkozu a Horného Žitného ostrova pre potencionálnych organizátorov cestovného ruchu:

–  “INTERREG” centra v Mosonmagyaróvári : 1 dňové study toury pre pedagógov z Bratislavy a zo Žitného ostrova 

– návšteva “INTERREG” centra v Šamoríne pre školy: 2 dňové study toury pre pedagógov z Bratislavy a zo Žitného ostrova 

– návštevná trasa stredovekých pamiatok na Hornom Žitnom ostrove pre školy: 1 dňové study toury pre pedagógov z Bratislavy a z Horného Szigetkozu 

– návštevná trasa stredovekých pamiatok po Hornom Žitnom ostrove a po Hornom Szigetkozu pre turistov:  1 dňový study tour pre zástupcov ubytovacích zariadení z Bratislavy, z Horného Žitného ostrova a z Horného Szigetkozu + informačný materiál: tematické brožúry s MP3 prehrávač

Skip to content