Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zápis do materských škôl na školský rok 2020/2021

v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a na základe rozhodnutia ministra školstva z dôvodu mimoriadnej situácie

Forma: písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa (žiadosť nepatrí k tlačivám schváleným a zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

Spôsob podávania:
– elektronicky, ako formulár na mailovú adresu MŠ
– e-mailom na mailovú adresu MŠ,
– písomne poštou na adresu MŠ,
– osobne v MŠ (len vo výnimočných prípadoch)

Termín: od 11. mája 2020 do 15. mája 2020

Čas: od 8:00 hod. do 12:00 hod. (v prípade osobného podávania žiadosti)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

K prijatiu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nevyžaduje predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. Zákonný zástupca doručí potvrdenia dodatočne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma predovšetkým dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať materskú školu nepretržite v školskom roku 2020/2021 od septembra 2020.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočnou odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z..

Zoznam materských škôl ( vo formáte PDF)

Žiadosť je možné stiahnuť od 8. mája 2020

Skip to content