Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
26. júna 2013.

Milí rodičia, milé deti!

Komisia školstva pri mestskom zastupiteľstve v rámci voľnočasových aktivít pre deti znovu otvorí „Dom zaujímavostí“ na námestí v Šamoríne dňa 29. júna 2013 od 9:00 do 12:00 hod., Program: hrnčiarske práce. Srdečne Vás pozývame.
21. júna 2013.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2013 o 15.30 hod. vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska.
20. júna 2013.

O výmene preukazov fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. preukazom fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím s neobmedzenou platnosťou vydaným pred 1.1.2009 končí platnosť 31.12.2013. Z toho vyplýva, že držitelia týchto preukazov by sa počas kalendárneho roka 2013, najneskôr však do 31.12.2013 mali...
11. júna 2013.

Oznam

MUDr. Terézia Horiny, riaditeľlka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede oznamujem obyvateľstvu, že opatrenia na dezinfekciu studní a pivníc po opadnutí vody nájdu na webovej stránke úradu www.ruvzds.sk
11. júna 2013.

Oznam

Oznamujeme občanom mesta, že po zhodnotení aktuálnej situácie v územnom obvode Obvodného úradu Dunajská Streda z dôvodu poklesu hladiny vodného toku Dunaj a zníženia stavu ohrozenia podľa § 14 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej...
06. júna 2013.

Oznam

Oznamujeme občanom mesta , že Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami z vlastného podnetu, keďže povodňová situácia presahuje územie obce vyhlasuje dňa 05. 06. 2013 od 08,00 hod. III. stupeň povodňovej aktivity ...
06. júna 2013.

Výzva pre občanov mesta

Vážení občania mesta ! Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda vzhľadom na vážnosť povodňovej situácie na území obvodu vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity. Situácia sa môže natoľko zhoršiť, že na území obvodu bude potrebné nasadiť technické prostriedky a ľudské...
06. júna 2013.

Vstup zakázaný!

Na základe nariadenia prednostu Obvodného úradu DS je prísny zákaz vstupu nepovolaným osobám na korunu hrádzi do odvolania.
31. mája 2013.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa06. júna 2013 o 17.00 hodine v zasadačke Mestského úradu Šamorín.

Pozvánka prezentáciu stavby rýchlostná cesta R7 úsek Dun. Lužná – Holice

V súvislosti s prípravou stavby "Rýchlostná cesta R7 úsek Dun. Lužná - Holice" si vás dovoľujeme pozvať na prezentáciu projektovej dokumentácie prerokovávanej v prebiehajúcom územnom konaní, ktorého začiatok oznámil dňa 9. 5. 2013. stavebnú úrad Obvodný úrad Trnava odbor výstavby...

Pomôžte nájsť

Martin Gajdár (8 rokov) Narodený 08.9.2005. Má plavé vlasy a bledo- hnedo-zelené oči, zvláštný tvar ušiek v hornej časti trochu skrútené a trochu odstávajúce. Dominika Gajdárová(6 rokov) Narodená 15.8.2007. Má vlnité plavé vlasy a bledo-hnedo-zelené oči s výraznými...

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností

Mesto Šamorín vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšiu ponuku na "Uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov" ...
1262 nájdených