Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

NÁJOMNÉ BÝVANIE

Legislatíva k predmetnej oblasti:

  • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 1/2011, o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín, v znení neskorších predpisov (ďalej len “VZN”)

VZN sa vzťahuje na byty, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šamorín (ďalej len “mesto”) na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, služobné byty, ktoré prešli prechodom kompetencií na úseku školstva do vlastníctva mesta, byty v nájomných bytových domoch postavené s podporou štátu v bytových domoch nachádzajúcich sa v nasledovných lokalitách: Hlboká cesta, Kasárenská ulica, Rybárska ulica, Školská ulica, byty vo vlastníctve mesta zriadené v budove Všeobecnej úverovej banky na Hlavnej ulici v Šamoríne, malometrážne byty pre mladé rodiny na Mliečňanskej ul. v Šamoríne, sociálne byty v časti mesta Mliečno – Šámot a služobný byt zriadený v parku POMLE.

Občan mesta za účelom riešenia svojej bytovej situácie má možnosť písomnou formou požiadať mesto prostredníctvom Mestského úradu v Šamoríne o nájom bytu.

Žiadosť o nájom bytu obsahuje:

  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodinný stav, dátum narodenia žiadateľa, miesto trvalého pobytu, tel. kontakt,
  2. mená, priezviská a dátumy narodenia všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti,
  3. súčasné podmienky bývania žiadateľa,
  4. majetkové pomery žiadateľa – čestné vyhlásenie o tom, že ku dňu podania žiadosti nie je vlastníkom, spoluvlastníkom bytu, resp. rodinného domu a nemá voči mestu a mestským organizáciám žiadnu dlžobu.

 

Povinnosťou žiadateľa o nájom bytu je každoročne aktualizovať svoju žiadosť, a to do 31. januára príslušného roka, v opačnom prípade sa vyradí z evidencie žiadateľov o nájom bytu.