Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

NÁJOMNÉ BÝVANIE

Legislatíva k predmetnej oblasti:

 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 5/2018, o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín (ďalej len “VZN”)

VZN sa vzťahuje na byty, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šamorín (ďalej len “mesto”) na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, služobné byty, ktoré prešli prechodom kompetencií na úseku školstva do vlastníctva mesta, byty v nájomných bytových domoch postavené s podporou štátu v bytových domoch nachádzajúcich sa v nasledovných lokalitách: Hlboká cesta, Kasárenská ulica, Rybárska ulica, Školská ulica, byty vo vlastníctve mesta zriadené v budove Všeobecnej úverovej banky na Hlavnej ulici v Šamoríne, malometrážne byty pre mladé rodiny na Mliečňanskej ul. v Šamoríne, sociálne byty v časti mesta Mliečno – Šámot a služobný byt zriadený v parku POMLE.

 

Občan mesta za účelom riešenia svojej bytovej situácie má možnosť písomnou formou požiadať mesto prostredníctvom Mestského úradu v Šamoríne o nájom bytu.

Žiadosť o nájom bytu musí mať písomnú formu, musí byť odôvodnená, datovaná s uvedením kontaktnej adresy, vlastnoručne podpísaná a doručená na MsÚ.

Žiadosť okrem toho obsahuje:

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodinný stav, dátum narodenia žiadateľa, miesto trvalého pobytu,
 2. mená, priezviská a dátumy narodenia všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti,
 3. súčasné podmienky bývania žiadateľa,
 4. lokalitu bývania a izbovitosť bytu, o ktorý má záujem,
 5. majetkové pomery žiadateľa – čestné vyhlásenie o tom, že nie je vlastníkom bytu resp. rodinného domu.

 

Základné podmienky pre zaevidovanie žiadosti do príslušnej evidencie:

 1. O nájom voľného bytu môže požiadať fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Šamorín minimálne bez prerušenia 5 rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu. Do zoznamu môže byť na podnet príslušného odboru MsÚ zaradená žiadosť fyzickej osoby, ktorá má pobyt v meste Šamorín menej ako posledných 5 rokov za predpokladu, že žiadateľ mal v minulosti trvalý pobyt v Šamoríne minimálne 15 rokov.
 2. Žiadateľ nesmie byť vlastníkom bytu, rodinného domu, stavby na individuálnu rekreáciu alebo rozostavanej stavby, ktorej aspoň časť je spôsobilá na samostatné užívanie.
 3. Žiadateľ a/alebo aspoň jeden člen domácnosti žiadateľa, ktorý sa posudzuje spoločne podľa osobitného predpisu, musí mať pravidelný príjem zo závislej činnosti, prípadne iný trvalý príjem alebo dôchodok. Pracovný pomer musí byť potvrdený aj sociálnou poisťovňou.
 4. Žiadateľ je povinný preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu formou potvrdenia o príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb v zmysle osobitného predpisu.
 5. Žiadateľ je povinný na vyzvanie doložiť všetky doklady potrebné pre posúdenie žiadosti podľa stanovených kritérií v zmysle tohto nariadenia, podľa pokynov príslušného odboru MsÚ najneskôr do 30 dní od podania žiadosti resp. aktualizácie žiadosti, inak je žiadosť vyradená ako nekompletná.

 

Žiadosť sa vyraďuje z evidencie :

 1. Ak žiadateľ uvedie v žiadosti nepravdivé údaje, nenahlási zmeny údajov týkajúcich sa jeho osoby a spoločne posudzovaných osôb, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie žiadosti, do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala, alebo zamlčí podstatné skutočnosti potrebné pre posúdenie žiadosti, alebo nepredloží aktuálne príjmy k žiadosti v termíne určenom v písomnej výzve príslušného odboru MsÚ.
 2. Ak žiadateľ protiprávne užíva byt vo vlastníctve mesta.
 3. Ak ku dňu podania žiadosti nemá žiadateľ uhradené záväzky po splatnosti voči mestu a/alebo mestským organizáciám alebo právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je mesto resp. spoločnostiam s majetkovou účasťou mesta.
 4. Ak žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba 10 rokov spätne od podania žiadosti užívala mestský nájomný byt a z dôvodu neplnenia si povinností bola vysťahovaná, svoje záväzky si nesplnila, prípadne exekučné konanie bolo voči tejto osobe zastavené z dôvodu jej nemajetnosti.
 5. Ak žiadateľ zo subjektívnych dôvodov dvakrát odmietol ponuku na prenájom nájomného bytu.
 6. Ak určený žiadateľ bezdôvodne odmietne ponúkaný byt, prípadne do 30 dní od obdržania poverenia na uzatvorenie nájomnej zmluvy neuzavrie nájomnú zmluvu, žiadateľ stráca právo na uzavretie nájomnej zmluvy na ponúknutý byt a zároveň bude vyradený z evidencie žiadateľov na obdobie dvoch rokov.

Povinnosťou žiadateľa o nájom bytu je každoročne aktualizovať svoju žiadosť, a to do 31. januára príslušného roka, v opačnom prípade sa vyradí z evidencie žiadateľov o nájom bytu.

Príslušný odbor MsÚ:

 1. prešetruje žiadosti o nájomný byt a vedie evidenciu žiadateľov,
 2. rieši žiadosti o výmenu bytov a o poskytnutie bytovej náhrady,
 3. informuje príslušnú komisiu o zaevidovaných žiadostiach o byt,
 4. pripravuje písomné poverenie primátora mesta na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 5. spolupracuje so správcom mestských bytov.

 

Download (PDF, Unknown)

Skip to content